Avoindata.fi

All Finnish open data from one place.

1730

Datasets

Show all →

793

Organisationer

Show all →

50

Applications

Show all →

Datasets

Suomen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) avoimet tiedot CSV-tiedostona

MODIFIERAD 05.06.2020
http://avoindata.prh.fi -sivustolta olevasta avoimesta PRH:n tajoamasta ohjelmointirajapinnasta kerätyt avoimena datana olevat yritysten tiedot CSV-tiedostoon. Moni avoimen datan hyödyntäjä on kokenut rajapinnan vaikeana käyttää ja datoja on pyydetty meiltä tiedostona usean eri hyödyntäjän toimesta. Olemme DVV:ssa poimineet datasta tärkeimmät kentät mukaan tähän tiedostoon ja poistaneet toimintansa lopettaneet yritykset. Tämän datasetin julkaisu on osa ketterää kokeilua, jota parannetaan (iteroidaan) datan hyödyntäjäpalautteen avulla. Tiedosto päivittyy säännöllisesti kerran kuukaudessa ja pidetään ajantasalla. Tällä hetkellä PRH:n rajapinta ei kestä tätä useammin tehtävää päivitystä ja pyrimme kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän. Emme toistaiseksi julkaise hakuscriptin koodia avoimena lähdekoodina siitä syystä, että se kuormittaisi jo nyt kuormituksen ylärajoilla olevaa PRH:n rajapintaa lisää, jonka seurauksena esimerkiksi tätä tiedostoa ei pystyttäisi enää julkaisemaan kerran kuukaudessa (käytämme jo lähes kuukauden sen keräämiseen ja päivittämiseen).

Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

MODIFIERAD 05.06.2020
## Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag utgör Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vilkas upphandling inte ingår i materialet. Helsingfors och Vanda är för tillfället de enda inkluderade kommunerna. Materialet består av uppgifter på inköpsfakturor från upphandlingar av bokföringsenheter som omfattas av statens budgetekonomi. Statens ministerier samt ämbetsverk och inrättningar inom statens olika förvaltningsområden omfattas av budgetekonomin. Dessutom ingår i materialet upphandlingsrelaterade inköpsfakturor från statens inköpscentral Hansel Ab. Helsingfors stads utgifter är inkluderat från och med år 2018 och är uppdaterad månatligen. Vanda stads utgifter är inkluderat från 2016 - 2018 för tillfället. Till tjänsten har plockats sådana inköpsfakturor som har registrerats på statens upphandlingskonton*. Fakturorna har genomgått godkännande- och granskningsrundor, men om i fakturorna senare gjorts rättelser eller om de avlägsnats ut bokföringen, korrigeras uppgiften inte längre i det här materialet. För kommunerna är data plockat från bokföringen och är på motsvarande sätt avgränsat att inkludera bara upphandlingssamhörande utgifter. I det material som publiceras har sammanslagits uppgifter på rubriknivå och konteringsradsnivå. I materialet motsvarar en rad uppgifterna från en konteringsrad, och på en faktura kan finnas flera konteringsrader. Materialet har kompletterats med uppgift om förvaltningsområde. Om det i den ursprungliga fakturan har funnits leverantörens FO-nummer, har det också tagits med i detta material. För att underlätta behandlingen har konton för affärsbokföring grupperats också i olika upphandlingskategorier och vidare i produkt- och tjänstegrupp. ## Svenska översättningar Svenska översättningar av namn till upphandlingsenheter och till kategorier och produkt-/tjänstegrupp är läggat fram i en separat fil. ## Uppgiftsfält i det material som publiceras · **lasku_id** = faktura_id (en specificerande kod som inköpsfakturasystemet gett fakturan) · **hankintayksikko** & **hankintayksikko_tunnus** = Bokföringsenheten (bokforingsenhet) och bokföringsenhetens kod (bokforingsenhet_kod) (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **ylaorganisaatio** & **ylaorganisaatio_tunnus** = övre organisation och kod för övre organisation (för staten samma som i den listning som Statskontoret för) · **toimittaja_y_tunnus** & **toimittaja_nimi** = Leverantörens FO-nummer och namn (leverantor_fo_nummer & leverantor_namn) · **tili** = Konto och kontonummer · **hankintakategoria** = upphandlingskategori · **tuote_palveluryhma** = produkt- och tjänstegrupp · **tositepvm** = verifikatdatum · **tiliointisumma** = konteringssumma · **sektori** = sektor (staten vs. kommunerna) ## Uppgifter som hemlighålls I statens materialet ingår inte upphandlingar som utifrån lagen fastställts som hemliga. Dessutom har leverantörsuppgifter anonymiserats på basis av offentlighetslagen. Vid anonymiseringen har leverantörens namn och FO-nummer ersatts med termen “Sekretessbelagt”. Leverantörsuppgifterna har anonymiserats också för sådana fakturarader där faktureraren är en privatperson. Anonymisering har också gjorts i det fallet att det inte är möjligt att fastställa, om det är fråga om en firma eller en privatperson. I sådana fall står på namnets plats “ Information om leverantören publiceras inte”. På grund av det tekniska genomförandet av anonymiseringen kan i vissa fall också sådan uppgift blivit anonymiserad, som inte är sekretessbelagd. Materialet har indelats i årliga filer som uppdateras cirka en gång i månaden. Utifrån samma material har genomförts en visualiserad webbplats som kan granskas på adressen Granskaupphandlingar.fi. *Statens upphandlingskonton har listats i Statens upphandlingsverksamhets utvecklingsprojekt (HANKO) i slutrapportens bilaga 7, på sidorna 91–93. ## Ändringslog 9.10.2018 · Data och detta beskrivningsteksten publicerades på svenska 13.11.2018 · Data uppdaterad 29.1.2019 · Första data av 2019 publicerades · Data uppdaterad 15.3.2019 · Data uppdaterad · Korrigerade delar av 2018 och 2019 data som var felaktigt duplicerad (endast en relativt liten andel av data påverkades) 5.4.2019 · Data uppdaterad 25.4.2019 · Data uppdaterad 5.7.2019 · Data uppdaterad 7.10.2019 · Data uppdaterad 14.4.2020 · Data uppdaterad · Änrade namn av publikation för att ta till hänsyn uppdaterad innehåll (Helsingfors och Vanda ny inkluderad) · Raderade engelska och svenska version av datafil och istället översättningar är ny publicerat i en separat fil.

Tukes-avoindatajulkaisut

MODIFIERAD 05.06.2020
Tukes-avoindatajulkaisut

Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko

MODIFIERAD 28.05.2020
Oulun kaupungin baanaverkko eli pyöräilyn korkean laatutason väylät. Tyypillisessä baana-toteutuksessa pyöräväylää levennetään sekä jaetaan kävely ja pyöräilyliikenne omille väylän osilleen. Pyöräilylle tarkoitetulla väylän osalla on omat kaistat eri suuntaiselle liikenteelle. Aineisto sisältää jo toteutetut baana-väylät sekä suunnitteilla olevat uudet linjat ja niiden arvioidut toteutusvuodet.

Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit

MODIFIERAD 28.05.2020
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit. Pääreitit numeroidaan ja merkitään maastoon näkyvästi. Reittien varsille asennetaan karttaopasteita sekä etäisyystauluja.

Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit

MODIFIERAD 28.05.2020
Oulun kaupungin pyöräilyn brändätyt reitit, jotka on numeroitu ja merkitty omilla graafisilla tunnisteilla.

Open your data

Does your organization produce data that could benefit or interest others? We offer guidance and a distribution channel for your datasets.

Applications