Dataskyddsbeskrivning för Suomi.fi-öppnadata tjänsten

Offentliga och privata organisationer, samfund, stiftelser och näringsidkare kan använda tjänsten Suomi.fi-öppnadata när de erbjuder sina öppna datamängder för allmänheten.

Man kan bläddra i datamängder i tjänsten och det kan laddas ner utan registrering. För att publicera en ny datamängd i tjänsten krävs registrering.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors
PB 123, 00531 Helsingfors
Telefon (växel) 02 9553 6000
E-post kirjaamo(at)dvv.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret 
Anssi Ahlberg, ledande sakkunnig
Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors
Telefon (växel) 02 9553 6000
E-post kirjaamo(at)dvv.fi

2. Dataskyddsombud

Telefon (växel) 02 9553 6000
E-post tietosuoja@dvv.fi

3. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

I första paragrafen i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvalt-ningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (900/2023) föreskrivs att tjänsten för öppna data och interoperabilitet (tjänsten Öppnadata) ska produceras och utvecklas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dessutom definierar artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data (EU/2019/1024) skyldigheten att tillhandahålla en centraliserad kontaktpunkt, vilket är tjänsten Öppnadata i Finland.

Användare som registrerat sig i tjänsten Öppnadata kan publicera öppen information i tjänsten.

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Uppgifter som registrerats i användarregistret används för att producera tjänsten för användarna.
 • Du kan ge feedback om tjänsten via responsblanketten.
 • Dessutom kan uppgifterna utnyttjas för att sköta information i anslutning till tjänsten.

De inloggade användarnas åtgärder lagras i en logg, dvs. transaktionsregister. Uppgifterna i transaktionsregistret används i nödvändig utsträckning för att i efterhand utreda databehandlingsåtgärder och användarens åtgärder i tjänsten. Personuppgifterna behandlas som en del av tillhandahållandet av de lagstadgade tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, dvs. enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Detta görs för att den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyl-dighet ska uppfyllas.

4. Förvaringstid för personuppgifterna

Uppgifterna i användarregistret förvaras tills man begär att få dem raderade. Användaren kan begära att uppgifterna raderas genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post kirjaamo@dvv.fi eller per post (kontaktuppgifterna finns i punkt 1 i denna beskrivning).

Uppgifterna i transaktionsregistret förvaras så länge som det anses nödvändigt.

5. Personuppgifter som behandlas

I användarregistret har följande uppgifter sparats:

 • användarnamn och lösenord som personen själv valt
 • e-postadress som också kan användas för information
 • tidszon som personen valt (valfri)
 • bild (valfri)
 • användarroll i tjänsten som sökts av personen och beviljats av tjänsten
 • roll som företrädare för organisationen som sökts av personen och beviljats av tjänsten

Tjänsten har dessutom adminanvändare i rollen som administratörer.

Responsblanketten sparar:

 • namn
 • e-postadress
 • datum och klockslag då responsen skickades

Uppgifter i transaktionsregistret för inloggade användare:

 • användarnamn
 • transaktionernas tidsstämplar
 • användarens åtgärder, såsom in- och utloggningar, publicering och ändringar av datamängder samt andra eventuella åtgärder

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i användarregistret fås via personens egen anmälan eller när personen registrerar sig på webbplatsen som den som öppnar datamängder. Tjänstens huvudanvändare och adminanvändare beviljar användarna de roller som behövs för att öppna och underhålla datamängder.

I fråga om responsblanketten fås uppgifterna via personens egen anmälan.

I transaktionsregistret sparas uppgifter om transaktioner som tjänstens användare eller adminanvändare gjort i tjänsten Öppnadata.

7. Utlämnande av uppgifter

Det användarnamn och den e-postadress som användaren valt syns i tjänsten i samband med de datamängder som användaren publicerat. Uppgifter om användaren som sparats i användarregistret och transaktionsregistret kan överlåtas till den organisation som användaren representerar och till användaren själv.

Responsen kan förmedlas i tjänsten till de instanser som publicerat informationen.

Uppgifterna i transaktionsregistret kan på begäran lämnas ut till exempel för att utreda feltillstånd.

Uppgifterna lämnas ut med stöd av lagstiftningen.

8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella or-ganisationer.

9. Automatiskt beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Granskningsrätt

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och granska dem. 

När du är inloggad i tjänsten kan du granska en del av de uppgifter som sparats om dig:

 • användarnamn
 • e-postadress
 • namn
 • bild
 • en del av händelserna, såsom publiceringstidpunkterna och uppdateringsuppgifterna för det material du publicerat

Du kan granska uppgifter som sparats i användarregistret genom att logga in i tjänsten Öppnadata på adressen www.avoindata.fi.

Om du inte kan granska dina uppgifter via e-tjänsten kan du skicka en begäran om granskning till registratorskontoret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Var beredd att styrka din identitet.

Rätten att rätta uppgifter

Du har rätt att rätta inexakta och felaktiga personuppgifter om dig själv. Du kan ändra vissa uppgifter som gäller dig genom att logga in i tjänsten. Om detta inte är möjligt, lämna in en skriftlig begäran till kontaktpersonen för registret. Ange i begäran om rät-telse den uppgift som ska korrigeras och den exakta ändringen eller kompletteringen av den. Var beredd att styrka din identitet.

Du har dock inte rätt att kräva att uppgifterna i transaktionsregistret korrigeras på grund av deras karaktär, eftersom transaktionsuppgifterna, dvs. logguppgifterna, är förknip-pade med ett motiverat krav på att de inte ska ändras.

Begränsningar av den registrerades rättigheter

Största delen av tjänsterna som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och be-folkningsdata grundar sig på att den registeransvarige fullgör sin lagstadgade skyldig-het eller utför en uppgift av allmänt intresse eller utövar offentlig makt. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter avlägsnas eller överförs till ett annat system och du kan i princip inte heller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

11. Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt kan du lämna in besvär till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja@om.fi 
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om anförande av besvär finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå på adressen https://tietosuoja.fi/.

12. Övrig information

Denna dataskyddsbeskrivning finns i tjänsten Öppnadata på adressen www.avoindata.fi och på registratorskontoret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information om dataskyddet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsidor på adressen https://dvv.fi/sv/dataskydd.