Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Avoindata.fi

Offentliga och privata organisationer, samfund, stiftelser och näringsidkare kan använda tjänsten avoindata.fi när de erbjuder sitt öppna datamaterial för allmänheten. Man kan bläddra i informationsmaterialet i tjänsten och det kan laddas ner utan registrering. För att publicera nytt informationsmaterial i tjänsten krävs registrering.

1. Registeransvarig och kontaktpersoner

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors

PB 123, 00531 Helsingfors

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post kirjaamo(at)dvv.fi

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Ledande sakkunnig, Anssi Ahlberg

Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post kirjaamo(at)dvv.fi

2. Dataskyddsansvarig

Telefon (växel) 02 9553 6000

E-post tietosuoja@dvv.fi

3. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

I första paragrafen i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (607/2016) föreskrivs att tjänsten för öppna data och interoperabilitet (tjänsten avoindata.fi) ska produceras och utvecklas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I anslutning till produktionen av tjänsten har det också utfärdats ett EU-direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av uppgifter som innehas av den offentliga sektorn. I artikeln nio i direktivet föreskrivs om en nationell kontaktpunkt. I Finland fungerar tjänsten avoindata.fi i praktiken som en centraliserad kontaktpunkt.

Användare som registrerat sig i tjänsten avoindata.fi kan publicera öppen information i tjänsten samt kommentera publicerat innehåll.

Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Uppgifter som registrerats i användarregistret används för att producera tjänsten för användarna.
 • I tjänsten kan man kommentera publicerade material med kommentarsverktyget Disqus.
 • Du kan ge feedback om tjänsten via responsblanketten.
 • Dessutom kan uppgifterna utnyttjas för att sköta information i anslutning till tjänsten.

De inloggade användarnas åtgärder lagras i en logg, dvs. transaktionsregister. Uppgifterna i transaktionsregistret används i nödvändig utsträckning för att i efterhand utreda databehandlingsåtgärder och användarens åtgärder i tjänsten. Personuppgifterna behandlas som en del av tillhandahållandet av de lagstadgade tjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, dvs. enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Detta görs för att den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet ska uppfyllas. 4

4. Förvaringstid för personuppgifterna

Uppgifterna i användarregistret förvaras tills man begär att få dem raderade. Användaren kan begära att uppgifterna raderas genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post kirjaamo@dvv.fi eller per post (kontaktuppgifterna finns i punkt 1 i denna beskrivning).

Uppgifterna i transaktionsregistret förvaras så länge som det anses nödvändigt.

5. Personuppgifter som behandlas

I användarregistret har följande uppgifter sparats:

 • användarnamn och lösenord som personen själv valt
 • e-postadress som också kan användas för information
 • tidszon som personen valt (valfri)
 • bild (valfri)
 • användarroll i tjänsten som sökts av personen och beviljats av tjänsten
 • roll som företrädare för organisationen som sökts av personen och beviljats av tjänsten

Tjänsten har dessutom admin-användare i rollen som administratörer.

Kommentarsverktyget Disqus har meddelat att de behandlar följande grupper av personuppgifter:

 • personens namn, användarnamn och lösenord, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och hemadress
 • användarens IP-adress, cookie-ID, inloggningsuppgifter, tidszon, läge, webbläsaruppgifter och annan teknisk information
 • intressen, preferenser, eventuell respons och enkätsvar, civilstånd, kön och titel
 • hur användaren använder kommentarsverktyget, innehållet i kommentarerna och olika användarstatistik

Responsblanketten sparar:

 • namn
 • e-postadress
 • datum och klockslag då responsen skickades Uppgifter i transaktionsregistret för inloggade användare:
 • användarnamn
 • transaktionernas tidsstämplar
 • användarens åtgärder, såsom in- och utloggningar, publicering av informationsmaterial, ändringar och kommentarer samt andra eventuella åtgärder

6. Ordinarie informationskällor

Uppgifterna i användarregistret fås via personens egen anmälan eller när personen registrerar sig på webbplatsen som den som öppnar informationsmaterialet. Tjänstens huvudanvändare och admin-användare beviljar användarna de roller som behövs för att öppna och underhålla informationsmaterialen.

När det kommer till kommentarsverktyget Disqus ger personen sina uppgifter i samband med Disqus egen registreringsprocess. Disqus samlar in viss information via automatisk teknik, inloggningsuppgifter, cookies och tredje parter.

I fråga om responsblanketten fås uppgifterna via personens egen anmälan.

I transaktionsregistret sparas uppgifter om transaktioner som tjänstens användare eller admin-användare gjort i tjänsten avoindata.fi.

7. Utlämnande av uppgifter

Det användarnamn och den e-postadress som användaren valt syns i tjänsten i samband med det informationsmaterial som användaren publicerat. Uppgifter om användaren som sparats i användarregistret och transaktionsregistret kan överlåtas till den organisation som användaren representerar och till användaren själv.

Användarens Disqus-användarnamn visas på webbplatsen i samband med användarens kommentarer. Dessutom kan Disqus lämna ut personuppgifter till tredje parter.

Responsen kan förmedlas i tjänsten till de instanser som publicerat informationen.

Uppgifterna i transaktionsregistret kan på begäran lämnas ut till exempel för att utreda feltillstånd. Uppgifterna lämnas ut med stöd av lagstiftningen.

8. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

I fråga om användarregistret, responsblanketten och transaktionsregistret överförs inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

I fråga om kommentarsverktyget Disqus som används i tjänsten är det möjligt att uppgifter överförs utanför EU-/EES-områdena. Företaget har sitt säte i delstaten Kalifornien, USA. Företaget har förbehållit sig rätten att sälja och överlåta uppgifter till tredje parter. För mer information gå till punkten Övrig information.

9. Automatiskt beslutsfattande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder inte personuppgifterna i tjänsten avoindata.fi för automatiskt beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter.

När du är inloggad i tjänsten kan du granska en del av de uppgifter som sparats om dig:

 • användarnamn
 • e-postadress
 • namn
 • bild
 • en del av händelserna, såsom publiceringstidpunkterna och uppdateringsuppgifterna för det material du publicerat

Du kan granska uppgifter som sparats i användarregistret genom att logga in i tjänsten avoindata.fi på adressen www.avoindata.fi.

I fråga om kommentarsverktyget Disqus kan du kontrollera de personuppgifter som du angett i samband med registreringen i Disqus-tjänsten, samt de kommentarer du gjort via tjänsten genom att logga in i tjänsten i fråga. För de uppgifter som Disqus samlat in kan du skicka en begäran om insyn med Privacy Web Form-blanketten.

Om du inte kan få insyn i dina uppgifter via e-tjänsten kan du skicka en begäran om insyn till registratorskontoret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Var beredd på att styrka din identitet.

Rätten att rätta uppgifter

Du har rätt att rätta oprecisa och felaktiga personuppgifter om dig själv. Du kan ändra vissa uppgifter som gäller dig genom att logga in i tjänsten. Om detta inte är möjligt, lämna en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse den uppgift som ska korrigeras och den exakta ändringen eller komplettering av den. Var beredd på att styrka din identitet.

I fråga om kommentarsverktyget Disqus kan du korrigera de uppgifter du angett i samband med registreringen i tjänsten i fråga genom att logga in i Disqus-tjänsten.

Du har dock inte rätt att kräva att uppgifterna i transaktionsregistret korrigeras på grund av deras karaktär, eftersom transaktionsuppgifterna, dvs. logguppgifterna, är förknippade med ett motiverat krav på att de inte ska ändras.

Begränsningar i den registrerades rättigheter

Merparten av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster grundar sig på den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet. Då kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och du kan inte heller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

I fråga om kommentarsverktyget Disqus se punkten Övrig information. Närmare information om begränsningar i den registrerades rättigheter och rätt att radera uppgifter finns på Disqus egna webbsidor. Via Privacy Web Form-blanketten kan du begära att dina uppgifter raderas. Då kan du dock inte längre använda kommentarsverktyget.

11. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett lagstridigt sätt kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

E-post: tietosuoja@om.fi 

Växel: 029 566 6700

Registratorskontoret: 029 566 6768

Mer information om att lämna in klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats https://tietosuoja.fi/.

12. Övrig information

Denna dataskyddsbeskrivning finns i tjänsten avoindata.fi på adressen www.avoindata.fi och på registratorskontoret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information om dataskyddet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsidor på adressen https://dvv.fi/sv/dataskydd.

Information om dataskydd för Disqus-tjänsten finns på Disqus webbsidor på adressen https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.