API-principer för den offentliga förvaltningen

Principer i korthet

Applikationsprogrammeringsgränssnitten (på engelska Application Programming Interface, API) är dokumenterade gränssnitt, med hjälp av vilka program, applikationer eller system kan utbyta information eller funktioner med varandra.

Syftet med principerna är att främja utbudet och användningen av den offentliga förvaltningens information och funktioner primärt med hjälp av applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). När det blir möjligt att utveckla nya lösningar på existerande information, funktioner och applikationsprogrammeringsgränssnitt, det överlappande arbetet och de överlappande lösningarna minskar, utvecklingsarbetet blir snabbare och produktiviteten ökar. 

Syftet med principerna är att öka kundfokusen, samarbetet, den semantiska och tekniska interoperabiliteten, återanvändbarheten, dataskyddet och informationssäkerheten samt kvaliteten vid utvecklingen av API:er. Principer som stöds av nätverkssamarbete (på finska).

API-principerna för offentlig förvaltning finns på finska, svenska och engelska. Principerna har tagits fram i Finansdepartementets informationsutnyttjande och öppningsprojekt.

Tolv API-principer

Principerna på strategisk nivå är till organisationens ledning

 Strategisk principerna
1.1Tillhandahåll och använd information i regel via applikationsprogrammeringsgränssnitt
1.2Definiera mål och mätare för tillhandahållandet och användningen av applikationsprogrammeringsgränssnitt samt skaffa tillräckliga resurser
1.3Vid upphandling, säkerställ interoperabiliteten med andra informationssystem
1.4Främja internt och externt samarbete

 
Principerna på taktisk nivå är till de aktörer som utvecklar informationshanteringen i organisationen

 Taktisk principerna
2.1Utveckla applikationsprogrammeringsgränssnitt behovsorienterat
2.2Definiera rollerna, uppgifterna, ansvaren och verksamhetsmodellerna som anknyter till tillhandahållandet och användningen av applikationsprogrammeringsgränssnitt
2.3Beskriv helheten av applikationsprogrammeringsgränssnitt
2.4Identifiera och hantera de risker som förknippas med applikationsprogrammeringsgränssnitt

 
Principerna på operativ nivå är till de aktörer som utvecklar och administrerar applikationsprogrammeringsgränssnitt

 Operativ principerna
3.1Utveckla applikationsprogrammeringsgränssnitten enligt öppna och teknikoberoende standarder och protokoll
3.2Beskriv de uppgifter som applikationsprogrammeringsgränssnitten behandlar i enlighet med gemensamma och allmänna informationsmodeller
3.3Säkerställ, testa, versionshantera, dokumentera och publicera applikationsprogrammeringsgränssnitt
3.4Följ upp de mätare som ställts upp för applikationsprogrammeringsgränssnitten och andrauppföljningsobjekt