Merikarvian Krookan rakennusinventointi ja historiallinen maisemaselvitys 2011

Rakennusinventoinneissa kerätään perustiedot alueen rakennetusta ympäristöstä. Ennen 1970-lukua rakennettujen rakennusten inventointitiedot pyritään keräämään kattavasti. Inventointeihin kirjataan tilan rakennusten perustiedot, kunto ja säilymisedellykset, sekä tilan/rakennusten historia. Jokaisesta kohteesta tehdään myös arviointi. Rakennus tai ympäristö voi olla arvokas rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Lisäksi kohteet arvotetaan A, B tai C-luokkaan siten, että niitä voidaan suoraan hyödyntää kaavoituksessa. A = suojeltava kohde, B = lievemmin suojeltava kohde ja C = suojelun ulkopuolelle jätettävä kohde. Kaikista inventointihankkeista on laadittu myös yleiset kuvaukset. Kokonaisuudessaan inventointitiedot löytyvät Satakunnan Museon Pakki-inventointisovelluksesta.

Merikarvian Krookan maisemahistoriaselvitys on luettavissa osoitteessa http://www.merikarvia.fi/?/ajankohtaista/krookan_maisemahistoriallinen_selvitys

Aineisto soveltuu maankäytön suunnitteluun, rakennetun kulttuuriympäristön tutkimukseen, kulttuuriympäristön suojeluun ja viranomaistyöhön.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Last modified 15.05.2023
Show change log
Created on 22.06.2011