Datasets

 • Kaarteet (Tierekisterin tietolaji 111)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kaarteen inventointi tapahtuu kirjaamalla kaarteen alku- ja loppupiste sekä montako astetta (gyroskooppi) tie niiden välillä kääntyy. Näin saadaan kaarteen keskuskulma...

  Country
 • Tekninen piste (Tierekisterin tietolaji 523)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan erilaiset kiinteät tutkimus- ja ohjauslaitteet ja sekalaisia teknisiä varusteita ja laitteita, joille ei ole omaa tietolajia....

  Country
 • Hallinnolliset rajat (Tierekisterin tietolaji 128)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Hallinnollisten alueiden rajat on usein merkitty maastoon teiden varsille sijoitetulla rajaviitoilla. Jos raja ei ole kohtisuorassa tien poikki, käytetään...

  Country
 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Country
 • Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen...

  Country
 • Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä...

  Country
 • Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan karkea...

  Country
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama kuin...

  Country
 • Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet....

  Country
 • Laskentapaikka (Tierekisterin tietolaji 202)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla kerrotaan, missä pisteessä tierekisteriin viedyn, liikenteeltään homogeenisen välin liikennemäärät (tietolaji 201) on laskettu. Tieto siirretään...

  Country
 • Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille....

  Country
 • Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden varusteet. Wc:n varustelu, kunto ja tyhjennys sekä jäteastiat inventoidaan erikseen. Varusteita voidaan tarkastella...

  Country
 • Väyläalue (vesiväyläaineisto)

  Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet...

  Country
 • Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille viedään matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. Ely varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan...

  Country
 • Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan...

  Country
 • Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

  Country
  WMS WFS
 • Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja...

  Country
 • Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan poliisin pysyvin valvontavälinein varustetut tieosuudet ja liittymäalueet. Tieosoite määräytyy ko. tieosuuden molemmissa päissä...

  Country
 • Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201)

  Aineisto kuvaa Liikennemäärän Väylän ylläpitämillä maanteillä. Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien...

  Country
 • Navigointilinja (vesiväyläaineisto)

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.

  Country