Dombokskartotek från Kexholms län (1600-talet)

Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och lagmansrätten från samma period kan räknas som domböcker. Protokoll från specialdomstolar (ägodelningsrätterna, statsförbrytelsedomstolarna, vattendomstolar osv.) faller däremot oftast utanför definitionen av dombok.

För att underlätta sökning av information i domböcker har man utarbetat ett så kallat dombokskartotek (på finska tuomiokirjakortisto, Tuokko). Som föremål för registreringen var häradsrättens renoverade (renskrivna) domböcker.

I denna mängd hittar du dombokskartotekdata från det historiska Kexholms län som ligger i Ryssland, öster om det moderna Finland. Informationen i datamängden är från 1600-talet. Det finns individuella datauppsättningar för nyckelordsindex (hakusanat.csv), folkets efternamn (ttsl.csv), adeln i Kexholms län (tth.csv) och Kexholms läns toponym (ttp.csv).

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Riksarkivet
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Administratörens webbplats www.kansallisarkisto.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 26.08.2022