Helsingin avouomat

Aineisto sisältää Helsingin avouomat, eli joet, purot, ojat, norot sekä isoimpien avouomien putkitetut osuudet. Aineiston rakenne noudattaa HSY:n Hulevesitiedonhallinta-hankkeen (HUTI) tietomallia.

Aineisto on tuotettu vuonna 2022 paikkatietoaineistoihin perustuen. Aineiston tietolähteet on lueteltu täällä.

Pääasiassa leveydeltään yli 2-metriseksi uomaksi on luokiteltu kantakartalla kahdesta reunaviivasta muodostuvat uomat ja keskilinja on digitoitu kantakartan perusteella. Poikkeuksena Östersundom, jota on täydennetty peruskartan pohjalta ja leveydeltään yli 2 metriseksi on luokiteltu uomat, jotka keräävät vettä yli 75 hehtaarin alueelta perustuen HSY:n aineistoon. Helsingin rajan ylittävistä uomista Mätäjoki on digitoitu Vantaan kantakartan pohjalta. Östersundomin alueella Sipoon ja Vantaan puoleiset uomat on digitoitu karkealla tarkkuudella peruskartan pohjalta.

Alle 2 metriä leveät ojat on kopioitu muokkaamattomina kantakartalta, joten niiden ajantasaisuus ja paikkansapitävyys vaihtelee. Östersundomin alueen ojia on täydennetty korkeusmallin pohjalta.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Avouomat

Avouomat-tason ominaisuustiedot:

 • id: automaattisesti luotu yksilöivä tunnus.
 • uomatyyppi: kohteen uoman tyyppi. Joki = Yli 5m leveät uomat (Vantaan- ja Keravanjoki). Puro = Yhtenäiset uomaverkostot, joilla on luonnontilaisen kaltaisia osuuksia ja jotka ovat leveydeltään 2-5 m. Oja = Kantakartan alle 1m leveät uomat sekä kantakartan 2-5m leveät uomat, jotka sijaitsevat yhtenäisten purojen ulkopuolella tai ovat karttatulkintaan perustuen syntyneet ihmistoiminnan seurauksena. Noro = Elyn arvioon tai luontokartoitukseen perustuen noroksi luokiteltu uoma. Helsinkiin ei ole tehty kattavaa norojen kartoitusta. Osa noroista varmistettu Uhanalaiset- ja silmälläpidettävät luontotyypit paikkatietoaineistosta (2022).
 • keskileveys: perustuu kantakartan luokitukseen. 3 = yli 5 metriä. 2 = 2-5 metriä. 1 = Alle 2 metriä. Poikkeuksena Östersundom , jonka alueella 2-5m leveäksi on luokiteltu uomat, jotka keräävät vettä yli 75 hehtaarin alueelta perustuen HSY:n aineistoon.
 • lisätietoja: linkki uoman kohdesivulle luontotietojärjestelmässä.
 • maalaji: perustuu Helsingin uuteen maaperäkarttaan (Julkaistu 2017, päivitetty 2022). Uomien osuuksille määritetty maalaji paikkatietoanalyysin perusteella.
 • pituus: uoman osuuden pituus metreinä kahden desimaalin tarkkuudella.
 • sillanalitus: ei koske alle 2 metriä leveitä uomia.Perustuu HSY:n rumpu- ja silta-aineistoon. Avouoman geometria on yhtenevä silta-aineiston geometrian kanssa (snapping). Uoman osuudet, jotka kulkevat sillan alla saavat arvon 1.
 • rummussa: ei koske alle 2 metriä leveitä uomia. Perustuu HSY:n selvityksen rumpu- ja silta-aineistoon. Avouoman geometria on yhtenevä rumpuaineiston geometrian kanssa (snapping). Uoman osuudet, jotka kulkevat rummussa tai putkessa saavat arvon 1.
 • luonnontila: perustuu Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit -aineistoon. Koskee vain inventoituja uomien osuuksia.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=499
 2. https://kartta.hel.fi/link/b9Je9r
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 21.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 18.05.2022