Helsingin johtamisen uudistaminen -verkkokyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin johtamisen uudistamiseen liittyvän verkkokyselyn vastaukset. Aivoriihikysely toteutettiin Helsingin kaupungin toimesta internetissä 31.8.–21.9.2015 välisenä aikana. Kysely oli kaikille avoin. Vastauksia toivottiin niin asukkailta, eri sidosryhmien edustajilta kuin kaupungin henkilökunnaltakin. Aivoriihen palautetta tullaan käyttämään johtamisen uudistuksen valmistelussa.

Verkkoaivoriihen raportti julkaistiin johtamisen jaoston kokouksen 5.10.2015 esityslistan liitteenä Johtamisuudistuksen vuorovaikutus raportti 28092015.pdf.

Aineisto on kerätty virtuaalisella aivoriihellä Fountain Parkin toimesta. Verkkoaivoriiheen osallistui 755 ja lisäksi tuli noin 40 vastausta paperilomakkeilla.

Aineisto on jaettu kolmelle välilehdelle: ensimmäisellä välilehdellä on kyselyn ensimmäisen ja neljännen vaiheen vastaukset, toisella välilehdellä toisen vaiheen vastaukset ja kolmannella välilehdellä kolmannen vaiheen vastaukset.

Vaihe 1:

Vastaajilta pyydettiin ideoita kolmeen aiheeseen: "Miten palveluita pitäisi tulevaisuudessa ohjata ja järjestää?", "Miten sinä haluaisit osallistua Helsingin kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon?" ja "Miten kaupunkia tulisi johtaa?". Ideoinnin apuna sivuilla pyöri visuaalisia herätteitä, aiheeseen liittyviä näkökulmia, jotka auttavat ideoinnissa osallistujaa miettimään aihetta laajemmin.

Aineistossa:

  • sarakkeissa "2 : Lyhyt vastaus" ja "2 : Pitkä vastaus" olevat vastaukset vastaavat kysymykseen: "Miten palveluita pitäisi tulevaisuudessa ohjata ja järjestää?"
  • sarakkeissa "3 : Lyhyt vastaus" ja "3 : Pitkä vastaus" olevat vastaukset vastaavat kysymykseen: "Miten sinä haluaisit osallistua Helsingin kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon?"
  • sarakkeissa"4 : Lyhyt vastaus" ja "4 : Pitkä vastaus" olevat vastaukset vastaavat kysymykseen: "Miten kaupunkia tulisi johtaa?"

Vaihe 2:

Vastaajalle valikoitui ns. tikkataulunäkymään tietokannasta satunnaisotos (26 kpl) muiden ehdottamia ideoita, joista vastaaja pystyi siirtämään mielestään tärkeimpiä ajatuksia tikkataulun keskiöön. Keskiöön asetettu ajatus on arvoltaan 100 ja arvo pienenee mitä ulommaksi ajatus keskiöstä on asetettu.

Vaihe 3:

Vastaajalla oli mahdollisuus perustella kolmea tärkeimmäksi valitsemaansa asiaa (kolme asiaa, jotka olivat lähimpänä tikkataulun keskustaa).

Vaihe 4:

Vastaajaa pyydettiin klikkaamaan viidestä naamakuvasta sitä, joka parhaiten kuvastaa hänen fiilistään helsinkiläisten osallistumismahdollisuuksista. Vastaukset löytyvät ensimmäiseltä välilehdeltä seuraavasti: "Kuvataulu sivulla 7" -sarakkeessa olevat vastaukset liittyvät vastausvaihtoehtoihin: 1 = Erittäin tyytyväinen, 2 = Tyytyväinen, 3 = Neutraali/epätietoinen, 4 = Pettynyt, 5 = Vihainen, ja "8:1. Miksi valitsit juuri tämän kuvan?"-sarakkeen vastaukset perustelevat em. numerovalintaa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. helsinki.palaute@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 11.02.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.05.2016