Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991- sekä väestöennuste alueittain

Aineisto sisältää tietoja Helsingin väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan. Alueittaisessa ennusteessa ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista.

Merkintöjen selitykset

  • .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
  • . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
  • 0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Aluerajat

Helsingin piirijakojärjestelmän mukaiset aluerajat.

Tietolähde

Helsingin kaupungin Kaupunkitieto-yksikkö, Talous- ja suunnitteluosaston Asuminen-yksikkö ja Kaupunkiympäristön toimiala

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia henkilöitä. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin 15 vuodeksi. Ennusteen laadinnassa huomioidaan väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen kehitys.

Ruotsinkielisen väestön osa-alueittainen ennuste on laadittu vastaavalla tavalla kuin koko väestön ennuste huomioiden ruotsinkielisen väestön erot muuttoliikkeessä, syntyvyydessä ja kuolleisuudessa.

Osa-aluetasoiset ennusteet perustuvat ennustekaudella rakennettavien asuntojen osalta asuntotuotantoennusteeseen, joka laaditaan Kaupunkiympäristön toimialan ja Kaupunginkanslian asumisyksikön yhteistyönä. Asuntotuotantoennuste perustuu Asunto-ohjelmaan ja myöhemmin kaavoitusohjelmaan.

Viiteajankohta

Tilaston tuorein viiteajankohta on nähtävissä PxWeb-tietokantasivun Alaviitteet-valikosta.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://kaupunkitieto.hel.fi/fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_11_24_Tilastoja_6_Sinkko.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 07.11.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 05.03.2018