Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME)


Pohjanmaan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020 ja maakuntahallitus päätti 31.8.2020, että maakuntakaava tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti. Maakuntakaava on n.s. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi.

Österbottens landskapsplan 2040 godkändes på landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020 och landskapsstyrelsen beslutade 31.8.2020 att landskapsplanen träder ikraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Landskapsplanen är en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning.

Aineisto on visualisoitu HAME -tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame

Data-aineistot (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut Ei
Lisätietoa lisenssistä
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Open data
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Pohjanmaan liitto, Gustav Nygård
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. etunimi.sukunimi@obotnia.fi
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus