Tietoaineistot

Löytyi 52 tietoaineistoa

Sisältötyyppi: JHS-suositukset Tietoaineisto: Interoperability Tools

 • Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan...

  Koko maa
 • Tämä julkisen hallinnon suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja...

  Koko maa
 • Tässä suosituksessa kuvataan yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio EUREF-FIN-vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa muun muassa...

  Koko maa
 • Tässä suosituksessa määritetään toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä, jotta voidaan välttää käsitteelliset...

  Koko maa
 • Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on kuntien ja kuntayhtymien yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen...

  Koko maa
 • Tämä suositus määrittelee URI-tunnusten rakennemallin ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa tunnusten toteuttamista ja paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään URI-tunnusten...

  Koko maa
 • Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen. Suosituksella...

  Koko maa
 • Suosituksessa määritellään julkisessa hallinnossa laadittavien tiedonohjaussuunnitelmien rakenne. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisessa hallinnossa laadittavia tiedonohjaussuunnitelmia, niissä...

  Koko maa
 • Julkishallinnon avoimen datan lisenssin, jäljempänä avointen tietoaineistojen käyttöluvan, tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin...

  Koko maa
 • JHS-metatietorekisteri koostuu julkisen hallinnon yhteisestä sanastosta (JHS-sanasto) ja julkisen hallinnon yhteisestä skeemakirjastosta (JHS-skeemakirjasto). Rekisterin sisältö tuotetaan noudattamalla JHS170 ja...

  Koko maa
 • Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalveluiden (verkkosivustojen ja asiointipalveluiden) suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. Tässä...

  Koko maa
 • Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa Liikennevirastoa, Maanmittauslaitosta ja kuntia ylläpitämään kansallista tie- ja katuverkostoaineistoa. Suositus on tarkoitettu tukemaan näiden organisaatioiden ylläpitovelvoitetta....

  Koko maa
 • Tässä julkisen hallinnon suosituksessa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen, tonttijakojen, rajoitusalueiden ja rakennuskieltojen tunnuksia. Lisäksi määritellään sitovissa tonttijaoissa...

  Koko maa
 • Tähän JHS-suositukseen on koottu aiemmin omina erillisinä suosituksinaan olleet luokitukset. Tämä suositus korvaa seuraavat suositukset: JHS 121 Toimialaluokitus, JHS 122 Kuntien luokitusjärjestelmä, JHS 123...

  Koko maa
 • Tässä julkisen hallinnon suosituksessa ja sen liitteissä esitetään vaatimukset asemakaavan pohjakartalle. Siinä annetaan vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle...

  Koko maa
 • Suomessa on otettu käyttöön yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmien määrittelyt ja suositukset niiden käyttämiseksi ovat julkisen hallinnon suosituksissa JHS 153, JHS 154 ja...

  Koko maa
 • Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen yhtenäiseen kuvaamiseen tarkoitetun yleisen tietomallin ja julkisten palvelujen ryhmittelyn. Suositus korvaa aiemmin käytössä olleen JHS 145 Palvelutietojen...

  Koko maa
 • Suositus opastaa organisaatioita ICT-palvelujen laadunvarmistukseen niiden koko elinkaaren ajan. Suositus perustuu julkisen ja yksityisen sektorin tietohallintojen hyviin käytäntöihin, joita on kerätty suosituksen...

  Koko maa
 • Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon standardisalkku, eli kokoelma standardeja tai muita vastaavia eritelmiä, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa. Tämä suositus on...

  Koko maa
 • Tämä suositus määrittelee paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat. Suosituksen on tarkoitus kattaa kaikki erilaisessa muodossa paikkatietoa jakelevat sisältöpalvelut, mutta...

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).