ARA-tomtpriskarta 2023

HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är att för varje område fastställa en rimlig övre gräns för en förenhetligad och konsekvent prissättning. Den fungerar som riktlinje för prissättningen av tomtmark som ska överlåtas till ARA-produktion i enlighet med målsättningarna i lagstiftningen om arava- och räntestöd. Det regionala prisbeslutet har traditionellt också i övrigt använts som riktvärde i bedömningen av rimligt prissatt tomtmark.

Prisuppgifterna visas på en karta med hjälp av kommunernas administrativa zoner (Helsingfors delområden, småområden i Esbo, stadsdelarna i Vanda samt Grankulla som en hel kommun) separat för höghus- och småhustomter. Kartan omfattar närmare tillämpningsanvisningar bland annat för utvärderingen av faktorer som berör tomtens läge och kvalitet.

Mer information: https://www.hsy.fi/sv/luftkvalitet-och-klimat/ara-tomtpriser/

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ara-tonttihinnat/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 02.01.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 14.01.2021