Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner enligt kommun

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på kommunnivå. Som finansierande kommun betraktas den kommun som den arbetslösa är bosatt i vid tidpunkten för betalningen av arbetsmarknadsstödet och regionindelningen motsvarar situationen under faktureringsmånaden. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2006 och uppgifter per månad och år från och med 2015.

Från och med 2014 bestäms kommunuppgiften enligt faktureringsmånaden, dvs. månaden efter betalningsmånaden, och därför ingår de sista betalningarna för december gällande de kommuner som upplösts vid årsskiftet i uppgifterna för den nya kommunen.

Den sista klassificeringen för antalet dagar med arbetsmarknadsstöd under arbetslöshetstiden (TYOMARKKINATUKIPAIVA_LUOKKA) har värdena 'Totalt ', '300-499 ', '500-999 ' och '1000 '. En person kan under en månad ha hört till flera klasser, men antalet mottagare och utbetalda stöd syns endast en gång för den aktuella månaden, om materialet begränsas med värdet 'Totalt '.

Materialet innehåller endast det arbetsmarknadsstöd som kommunerna deltar i finansieringen av. I materialet ingår inte det arbetsmarknadsstöd som betalats under tiden för sysselsättningsfrämjande service och inte heller det arbetsmarknadsstöd som i sin helhet finansieras av staten. Åren 2006 - 2014 finansierade kommunerna 50 procent av det arbetsmarknadsstöd som betalades ut under tiden för arbetslöshet om stödtagaren hade fått arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar. I början av 2015 utvidgades kommunernas finansieringsansvar till att omfatta också dem som fått stöd för minst 300 dagar av arbetslöshetstid: kommunerna finansierar 50 % av stödet för dem som fått arbetsmarknadsstöd i 300 - 999 dagar och 70 % av stödet för dem som fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 000 dagar.

En person har under en månad eller ett år kunnat få stöd från flera kommuner, så uppgiften om antalet mottagare i hela landet ska inte tas från detta material utan från motsvarande material som omfattar hela landet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 29.06.2021