Maastoliikenteen rajoitusalueet

Rajoitusalueita ovat maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä yleisiä kulkuväyliä koskevia rajoituksia ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun loppuun 1996 alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset) ja sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit.

Aineisto koostuu maastoliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Tämä aineisto sisältää maastoliikenteen rajoituspäätökset, joista on saatu tiedot ELY-keskuksilta 8.4.2022 mennessä.

Väyliä koskevat rajoitukset sekä väylien ulkopuoliset vesiliikennerajoitukset eivät ole mukana tässä aineistokokonaisuudessa. Niitä koskevien paikkatietoaineistojen ylläpitovastuu on Väylävirastolla, joka vastaa myös aineistojen jakelusta. (Väylien ulkopuolisten vesiliikennerajoitusten aineiston jakelu on siirtynyt Väyläviraston vastuulle 1.6.2020 alkaen. Aineisto poistui Syken avoimista aineistoista 6.4.2021 ja ympäristöhallinnon sisäisestä käytöstä 18.5.2021.)

Käyttötarkoitus: Maastoliikennettä koskevien rajoitusten tarkasteluun paikkatietopohjaisesti. Rajoituspäätösten yksityiskohtaiset tiedot löytyvät päätösasiakirjoista.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaastoliikenneRajoitusalueet.pdf

The dataset Land traffic restriction areas includes restriction areas based on the Land Traffic Act. Restriction definitions were given by old regional administrative courts till 1995, free municipalities (1989-1996) and from 1995 onwards local environmental centres (Centres for Economic Development, Transport and the Environment or ELY-centres). Restrictions regarding for public water courses maintained by Finnish Maritime Administration have been announced by the previous regional state administrative agencies, from 1995 till June 1996 by local environmental centres (ELY-centres) and after that navigation districts under the Finnish Maritime Administration.

The dataset includes land traffic restriction areas and additional information on the related decisions and restrictions and exceptions for restrictions included in the decisions.

The spatial dataset including waterway restrictions and the water traffic restriction decisions outside of waterways is maintained by the Finnish Transport Infrastructure Agency, which is responsible also for the distribution of the datasets.

Kohteiden rajaukset on tehty pääsääntöisesti peruskarttarasteria tai numeerista rantaviiva-aineistoa apuna käyttäen 1:20 000 mittakaavassa. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että se sisältää osittain päällekkäisiä kohteita ja että aineisto ei ole juridisesti sitova. Päällekkäisten kohteiden vuoksi aineisto ei sovellu esimerkiksi tilastojen laskemiseen. Tarkat tiedot maastoliikennelain nojalla asetetuista liikennerajoituksista tulee tarkistaa alkuperäisistä päätösasiakirjoista.

The restriction area delineations are done by using base maps in raster form or numeric coastal lines in scale 1:20 0000 as a source material. It should be noted that the dataset includes overlapping spatial objects and for this reason it is not suitable for statistical analyses. The dataset is not leagally binding. The exact information for spesific restriction areas given in accordance to the Land and Water Traffic Act should be checked from the original decision documents.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. gistuki@syke.fi
Administratörens webbplats https://www.syke.fi
Senast redigerat 16.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 15.02.2024