Den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen enligt avfallsslag och hushållsavfallets återvinningsgrad

Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen under åren 2004–2010 med den gamla beräkningsmetoden, och den totala mängden hushållsavfall och återvinningsgraden från åren 2012–2022. Mängden hushållsavfall har rapporterats i ton och kg/invånare.

Med hushållsavfall avses konsumentavfall från hushåll. Hushållsavfall omfattar inte avfall som genererats utanför hemmet eller dess område, även om de är avfall som genererats av hushåll (såsom spilloljor som blivit kvar vid servicestationen vid oljebyten). Som hushållsavfall avses inte heller avfall som härrör från hushåll, men som inte är kommunalt avfall (såsom skrotbilar och bygg- och rivningsavfall).

I hushållsavfallets totala mängd ingår

 • Blandavfall (insamlat från bostadsfastigheter och förts till Sortti-stationer)
 • Papper (statistik över producentansvar)
 • Bioavfall (mängd som samlats in från bostadsfastigheter, hemkomposterats)
 • Kartong och papp (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser)
 • Glas (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, samt förpackningar med pant)
 • Metall (samlats in från bostadsfastigheter och regionala uppsamlingsplatser, förts till Sortti-stationer, samt förpackningar med pant)
 • Farligt avfall (mottagningsställen för farligt avfall)
 • Trä (förts till Sortti-stationer)
 • Trädgårdsavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Elapparater (statistik för producentansvar)
 • Textilavfall (förts till Sortti-stationer)
 • Annat avfall

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 02.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 07.03.2018