Mängden kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen

Materialet innehåller information om kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen (hushåll, privata tjänster, offentliga tjänster, förutom avlopps- och avloppsvattenhantering) och metoderna för hanteringen av kommunalt avfall enligt bransch åren 2012–2022. Mängden avfall har rapporterats i ton och kg/invånare och behandlingsmetoderna i ton och procent.

Kommunalt avfall är avfall som genererats i hushållen och som kan jämföras med hushållsavfall som ackumulerats i förvaltnings-, närings- och tjänstesektorer. Ett allmänt gemensamt drag hos kommunalt avfall är att det är avfall som genererats i konsumtionen av slutprodukter i samhällen.

Uppskattningarna av avfallsmängder för privata och offentliga tjänster baseras på årliga avfallsrapporter. Avfallsrapporter samlas in från några hundra företag/organisationer och med hjälp av personalstatistik generaliseras uppgifterna till att gälla för hela huvudstadsregionen. Organisationsurvalet varierar från år till år och uppgifterna baserar sig på organisationernas egna rapporter och därför kan volymuppskattningen fluktuera och innehålla osäkerhet.

De offentliga tjänsterna omfattar följande branscher:

 • Kontor inom offentlig förvaltning
 • Det nationella försvaret och fångvården
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Yrkesskolor
 • Högskolor och annan utbildning
 • Sjukhus
 • Andra hälsovårdstjänster
 • Daghem
 • Andra vårdinstitutioner
 • Övriga sociala tjänster

De privata tjänsterna omfattar följande branscher:

 • Bilförsäljning, verkstäder och servicestationer
 • Matgrossister
 • Övrig partihandel
 • Livsmedelsbutiker
 • Övrig detaljhandel
 • Hotell
 • Restauranger
 • Transport, lagring och telekommunikation
 • Idrott
 • Rekreation och kultur
 • Övriga tjänster

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 02.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 07.03.2018