Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi esitetyt maisema-alueet 2014

Aineisto sisältää Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi esitetyt, maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointitiedot. Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnista vastasi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vuosina 2012-2013.

Inventointi toteutettiin osana ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointia. Inventointituloksista koostettiin uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Inventoinnissa tarkistettiin aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uu-distuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä.

Inventoinnissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.

Selvitys koostuu raportista, inventointilomakkeista ja erillisistä liitekartoista, joissa on merkitty luontoarvot, rakennuskannan ikä ja maankäyttö.

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin samanaikaisesti vuosina 2012–2013. Maakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi ehdotetut alueet on esitelty erillisessä julkaisussa sekä paikkatietoaineistona.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Administratörens e-post
  1. kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 02.06.2014