Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och på årsnivå från år 1986.

De som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen. Statistiken över sjukvårdsersättningar används för att följa upp läkemedelskostnadsutvecklingen samt för att beskriva i vilken omfattning privata sjukvårdstjänster inom öppenvården anlitas.

Sjukvårdskostnader som kan ersättas var t.o.m. 31.12.2022 kostnader för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, kostnader för sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt kostnader för resor som gjorts på grund av sjukdom.

Från 1.1.2023 är de kostnader för sjukvård som ersätts:

• kostnader för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel

• mottagningsbesök hos privatläkare

• privattandläkartjänster

• munhygienisttjänster

• undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården, vilka gäller mentalvården och mun- och tandvården, och vilka ordinerats av en specialist i psykiatri, specialist i mun- och käkkirurgi eller tandläkare

• åtgärder utförda av specialister i mun- och käkkirurgi inom den privata sjukvården

• åtgärder som specialtandtekniker utfört inom den privata sjukvården och som hänför sig till det kliniska arbetet med tandproteser för frontveteraner samt det tekniska arbetet

• åtgärder som hänför sig till mentalvård och som en specialist i psykiatri eller en läkare utfört inom den privata sjukvården

• undersökningar utförda av psykolog inom den privata sjukvården

• psykoterapi som getts av läkare eller av en specialist i psykiatri inom den privata sjukvården

• resor till privat sjukvård om FPA-ersättning betalas för den vård som getts

• resor med stöd av en betalningsförbindelse eller servicesedel av välfärdsområdet till den enhet där kunden har fått vård

• coronaundersökningar och coronavaccination t.o.m. 30.6.2023

Materialet innehåller uppgifter om antalet personer som fått sjukvårdsersättningar, beloppen av de sjukvårdskostnader som ersatts och de sjukvårdsersättningar som betalats för dem samt antalet läkarbesök, tandvårdsbesök, undersökning och vård samt resor.

I antalet läkarbesök ingår också antalet läkarutlåtanden och förnyande av recept. I fråga om undersökning och behandling utgör de undersöknings- och behandlingsåtgärder som läkaren ordinerat samtidigt en (1) självrisk. En behandlingsordination för fysioterapi utgör en (1) självrisk.

Därtill innehåller materialet uppgifter om antalet läkemedelsexpedieringar. Med läkemedelsexpediering avses den sats av ett läkemedelspreparat som expedierats av apotek på en och samma gång. Ett recept som skrivits ut för ett eller två år förs in i statistiken som flera expedieringar, eftersom sjukförsäkringen ersätter läkemedel för endast tre månader åt gången.

Materialet innehåller uppgifter om endast sådana läkemedelsexpedieringar som har ersatts via apoteket eller i efterhand utifrån ansökan. Materialet innehåller inte uppgifter om läkemedelsexpedieringar som har räknats in i den initialsjälvrisk som beräknas per kalenderår.

Uppgiften om region grundar sig på personens stadigvarande boendekommun vid slutet av statistikperioden eller på dödsdagen om personen dog under statistikperioden. Regionindelningsåret bestäms enligt statistikperiodens slut. Namnen på de kommuner som har upplösts före år 2014 syns i materialet i form av kommunnummer.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/891948/avoin-data-sairaanhoitokorvausten-saajat-ja-maksetut-korvaukset
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 02.06.2023