Mottagare av sjuk- eller invalidpension i Finland enligt sjukdom

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjuk- eller invalidpension i Finland enligt sjukdom i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter vid årets slut från år 2003.

Materialet innehåller uppgifter om mottagare av sjuk- eller invalidpension som får pension från folk- och/eller arbetspensionssystemet. Uppgifterna kan fås enligt sjukdomshuvudgrupp, kön, åldersgrupp, bosättningsland samt boendekommun.

Sjuk-/invalidpensionerna innefattar både fulla pensioner och delpensioner, pensioner som beviljats tillsvidare, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension fram till 2008. Rapporten omfattar också pensioner som betalas till utlandet. Som pensionstagare betraktas i materialet personer som under statistikföringsmånaden har fått pension som hänför sig till statistikföringsmånaden.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/988121/avoin-data-suomen-tyokyvyttomyyselakkeensaajat-sairauden-mukaan
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 07.03.2024