Ogenomträngliga ytor identifierad med hjälp av artificiell intelligens i huvudstadsregionen

Land-coverkartläggning av ogenomträngliga ytor i huvudstadsregionen med hjälp av AI. Pixelvärdena representerar sannolikheten för att pixeln är ogenomtränglig och de ligger mellan 0 och 254. Pixelvärden över 127 kan anses vara ogenomträngliga. Den spatiala upplösningen är 20 cm och koordinatsystemet är ETRS-TM35. Pixelklassificeringen baseras på ortofotos och punktmoln från Lantmäteriverket (2020). Det konvolutionella neurala nätverket som används i produktionen utvecklades av Scalgo ApS.

näytekuva

Kort dokumentation på engelska.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Last modified 25.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 03.03.2022

Give feedback

comments powered by Disqus