Turun kaupungin väestöennuste

Väestöennuste on rakennettu mallintamaan väestön kehitystä ottaen huomioon edeltävien vuosien väestön, rakennuskannan sekä tulevaisuuden suunitellun asuntorakentamisen. Dataan sisältyy väestöennusteprojektio vuosille 2021 - 2051. Projektiossa on huomioitu aiempien vuosien väestö sekä toteutunut suunniteltu asuntokanta.

Väestöennuste kuvaa mahdollista tulevaa väestön lukumäärän kehitystä. Väestöennusteprojektio on kuvaus siitä väestön määrästä, jonka väestöennustealgoritmi laskee tuleville vuosille. Väestöennustealgoritmi perustuu 'Väestömetsää' mukailevaan koneoppimisalgoritmiin, joka hyödyntää pienalueiden väestön historiadataa sekä näiden alueiden toteutunutta vuosittaista asuntokantaa. Malli on opetettu ennustamaan tuleva väestö perustuen edellisten vuosien aiempaan väestöön sekä toteutuneeseen asuntokantaan. Itse projektio on tehty vuoteen 2051 ulottuvaksi. Syy tähän on projektiossa hyödynnettu Turun kaupungin maankäytön suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2050 asti.

Ennuste on toteutettu kahdessa osassa. Ensiksi nollavuotiaden lukumäärän ennustamisen opetuksessa on hyödynnetty alueittaista edellisen vuoden nollavuotiaiden lukumäärää sekä edellisen vuoden 20-35 -vuotiasta väestöä. 1-100+ -vuotiaat on ennustettu edellisen vuoden vuotta nuoremman väestön ja iän sekä edellisen vuoden asuntokannan perusteella. Lisäksi asuntokanta on jaettu omakotitaloihin, kerrostaloihin ja rivitaloihin vuosittaisen kumulatiivisen kerrosalan perusteella. Väestöennusteprojektiossa tämän asuntokannan oletetaan kasvavan Turun kaupungin maankäytön suunnitelman mukaisesti. Opetuksessa käytetty väestön demografinen data on Tilastokeskuksen väestötietopalvelun suomaa Turun pienaluekohtaista dataa väestöstä vuosittain yksivuotisiän mukaan lähtien vuosilta 2005-2020. Asuntokantadata on haettu Turun rakennusrekisteristä.

Väestöennuste antaa mahdollisen skenaarion Turun aluekohtaisen väestön lukumäärän kehityksestä. Se perustuu kasvun trendin projisoimiseen tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa kuitenkin saattaa olla odottamattomia tai mallinnuksen ulkopuolisia tapahtumia, jotka muuttavat trendin kasvu-uraa. Tästä syystä ennusteen tarkkuus heikkenee mitä pitemmälle tulevaisuuteen edetään. Tämä on datassa annotoitu epävarmuuskategorioilla. Ennuste kuitenkin antaa mahdollisuuden ennakoida tapahtumia auttamalla käyttäjää varautumaan mahdolliseen skenaarioon.

Data on tehty jaettavaksi siten, että tietosuoja ja Tilastokeskuksen käyttöehdot ovat huomioidut. Tämä on käytännössä toteutettu tarjoamalla ennustedata eri aluetasoilla eri ikäjaoitteluilla. Data on jaettu 1) Koko Turun osalta ikävuosille 0-100+, 2) Suuralueille ikäryhmittäin, sekä 3) Pienalueille koko väestön osalta.

Toteutuneiden vuosien tiedot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut sisällön laajuutta.

Tietoja mallista lyhyesti:

  • Malli: Satunnaismetsä (mukailtu Väestömetsää)
  • Malli on testattu vuosille 2015-2020. Laadun arvioinnissa on hyödynnetty keskimääräistä absoluuttista virhettä (Mean Absolute Error eli MAE).
  • MAE: 1. vuodelle 1.38, 5. vuodelle 2.99
  • Selittäjät: väestö 1-vuotisiän mukaan pienalueittain, kumulatiivinen asuntokanta pienalueittain asuntotyypeittäin (omakotitalo, rivitalo, kerrostalo)
  • Opetusdata: Väestö pienalueittain 1-vuotisiän mukaan 2005-2020 (Tilastokeskus/väestötietopalvelu) ja Kaupungin kumulatiivinen asuntokanta (Turun kaupungin rakennusrekisteri)

Lisätiedot:

Päivitykset:

  • 13.1.2022 Aineisto julkaistu

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 11.05.2021