Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt antalet stöddagar och ersättningsgrund

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt antalet stöddagar och ersättningsgrund i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd och integrationsstöd vid månadens/årets slut. Materialet på årsnivå innehåller uppgifter från och med 2014 och materialet på månadsnivå uppgifter från och med januari 2018.

Mottagarna statiskförs retroaktivt för de månader då de har fått en arbetslöshetsförmån som hänför sig till månadens sista arbetsdag inom de tre följande kalendermånaderna. Som mottagare vid årets slut statistikförs till exempel en person som fått en arbetslöshetsförmån som hänför sig till den sista dagen i december före utgången av mars följande år.

Antalet dagar med arbetsmarknadsstöd är det antal dagar under en arbetslöshetsperiod för vilka stöd utbetalats till mottagaren fram till statistikföringstidpunkten. Dagarna börjar räknas från början om personen uppfyller arbetsvillkoret.

Förmånerna indelas enligt ersättningsgrund i förmåner som betalas för arbetslöshetstid och förmåner som betalas för tid med sysselsättningsfrämjande service.

Om materialet har delats i flera csv-filer finns de nyaste uppdaterade uppgifterna i data.csv-filen. I de övriga filerna anger filnamnet vilka år materialet i fråga omfattar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 15.03.2023

Ge feedback

comments powered by Disqus