Datamängder

 • Tekninen piste (Tierekisterin tietolaji 523)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan erilaiset kiinteät tutkimus- ja ohjauslaitteet ja sekalaisia teknisiä varusteita ja laitteita, joille ei ole omaa tietolajia....

  Hela landet
 • Hallinnolliset rajat (Tierekisterin tietolaji 128)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Hallinnollisten alueiden rajat on usein merkitty maastoon teiden varsille sijoitetulla rajaviitoilla. Jos raja ei ole kohtisuorassa tien poikki, käytetään...

  Hela landet
 • Tieosoiteverkko

  MÄÄRITELMÄ: Tierekisterin tieosoitejärjestelmän avulla määritetään rekisteritietojen sijainti tietokannassa ja maastossa. Tieosoitejärjestelmä käsittää tietyn ajanhetken mukaiset tieosoitteet ja kuvauksen teiden...

  Hela landet
 • Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen...

  Hela landet
 • Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Pientareella tarkoitetaan sitä ajotien osaa, joka jää ajoradan ja luiskan väliin. Mikäli piennarta ei ole selvästi osoitettu ajoratamaalauksin, katsotaan se yleensä...

  Hela landet
 • Mäet (Tierekisterin tietolaji 112)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tämä tietolaji perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen barometria (ilmanpaine) käyttäen. Menetelmällä pyritään saamaan karkea...

  Hela landet
 • WC (Tierekisterin tietolaji 504)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama kuin...

  Hela landet
 • Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet....

  Hela landet
 • Laskentapaikka (Tierekisterin tietolaji 202)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla kerrotaan, missä pisteessä tierekisteriin viedyn, liikenteeltään homogeenisen välin liikennemäärät (tietolaji 201) on laskettu. Tieto siirretään...

  Hela landet
 • Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille....

  Hela landet
 • Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden varusteet. Wc:n varustelu, kunto ja tyhjennys sekä jäteastiat inventoidaan erikseen. Varusteita voidaan tarkastella...

  Hela landet
 • Väyläalue (vesiväyläaineisto)

  Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet...

  Hela landet
 • Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille viedään matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. Ely varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan...

  Hela landet
 • Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan...

  Hela landet
 • Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

  Hela landet
  WMS WFS
 • Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja...

  Hela landet
 • Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan poliisin pysyvin valvontavälinein varustetut tieosuudet ja liittymäalueet. Tieosoite määräytyy ko. tieosuuden molemmissa päissä...

  Hela landet
 • Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201)

  Aineisto kuvaa Liikennemäärän Väylän ylläpitämillä maanteillä. Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien...

  Hela landet
 • Navigointilinja (vesiväyläaineisto)

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.

  Hela landet
 • Rautatietasoristeys (Tierekisterin tietolaji 192)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Rautatietasoristeyksen tieosoite määräytyy ko. väylien keskilinjojen leikkauspisteen mukaan. Rautatietasoristeyksiin luetaan myös ne muutamat tapaukset, joissa...

  Hela landet