Helsingin pyöräväylät 2025

Helsingin pyöräväyläsuunnitelmat vuodelle 2025. Aineistoon kuuluu kolme suunnitelmaa: Baanaverkko 2025, Keskustan pyöräverkko 2025 ja Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueilla.

Baanaverkko 2025

Pyöräliikenteen baanojen verkkosuunnitelma 2025 osaltaan vastaa kaupunginvaltuuston asettamiin pyöräliikenteen lisäämistavoitteisiin. Baanat muodostavat koko kaupungin kattavat pyöräliikenteen runkoväylät. Baanaverkko koostuu sekä uusista osuuksista että parannettavista nykyisistä pyöräteistä. Verkkosuunnitelma toimii perustana tilavarauksille ja baanojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Baanojen verkkosuunnitelma vastaa erityisesti pitkämatkaisen pyöräliikenteen kasvavaan kysyntään. Baanat ovat pyöräliikenteen runkoväyliä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinalueet suuriin työpaikkakeskittymiin ja mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen kaupungissa. Tavoitteena on tehdä pyöräliikenteestä houkuttelevampi vaihtoehto myös entistä pidemmillä matkoilla, jotta kaupungin asettamat tavoitteen pyöräliikenteen lisääntymisestä voivat täyttyä.

Koko kaupungin baanaverkko päivittyy yleiskaavan myötä.

Lisätietoa: Pyöräliikenteen laatukäytävien eli baanojen verkkosuunnitelma

Keskustan pyöräverkko 2025

Kantakaupungin pääverkkosuunnitelma pyrkii vastaamaan lisääntyvän pyöräliikenteen tarpeisiin ja osoittaa kohteet pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiselle. Tavoite on tehdä pyöräilemisestä helpompaa ja turvallisempaa, jotta kaupungin asettamat tavoitteet lisääntyvästä ja turvallisemmasta pyöräliikenteestä voivat täyttyä.

Pääverkkosuunnitelma osoittaa pyöräliikenteelle tarvittavat pääreitit vuoden 2025 tilanteessa. Pääreitit muodostavat pyöräliikenneverkon rungon, jota täydentävät muut pyöräreitit ja yhteydet. Suunnitelmassa on ohjeellisesti yksilöity yksisuuntaiset ja kaksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt sekä sekaliikennejärjestelyt, joissa pyöräilijät jakavat saman tilan muiden ajoneuvojen kanssa. Liikennejärjestelyjen laatuun ei muilta osin ole otettu kantaa, vaan suunnitelmat tarkentuvat tapauskohtaisesti.

Tavoitteelliselle pyöräliikenneverkolle on kansainvälisesti yleistyneitä laatukriteereitä tukena käyttäen asetettu seuraavat laatutavoitteet: turvallisuus, suoruus, vaivattomuus ja miellyttävyys.

Lisätietoa: Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025 ja pyöräliikenteen suunnitteluohje

Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueilla

Esikaupunkialueiden tavoiteverkko yhdessä pyöräliikenteen suunnitteluohjeen www.pyoraliikenne.hel.fi kanssa antavat suuntaviivat pyöräliikenteen kehittämiselle esikaupunkialueilla. Pyöräliikennehankkeiden painopiste on lähitulevaisuudessa kantakaupungin tavoiteverkon ja baanaverkon laajentamisessa. Esikaupunkialueilla pyöräliikenteen kehittäminen keskittyy ensisijaisesti baanaverkon laajentamiseen. Esikaupunkialueiden kaavahankkeiden yhteydessä on tärkeää tunnistaa tavoitetila, jotta luodaan mahdollisuudet pyöräliikenteen kasvutavoitteiden mukaiselle kehittämiselle tulevaisuudessa.

Esikaupunkialueilla pyöräliikenteen kehittämisen painopiste ei ole pyöräteiden tai -kaistojen määrän lisäämisessä, vaan suorien, sujuvien ja turvallisten reittien tarjoamisessa. Pyöräliikenteen järjestelyn, kuten pyörätien tai -kaistan tarve määräytyy ensisijaisesti liikenteen vilkkauden mukaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellään liikennejärjestelyt paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Erillisiä pyöräteitä tai -kaistoja ei kuitenkaan aina tarvita, vaan hyvät pyöräliikenteen olosuhteet voidaan usein saavuttaa liikennettä rauhoittamalla. Tavoiteverkossa merkitty osuus voi siis tarkoittaa myös reittiä, jolla pyöräliikenne on osoitettu ajoradalle. Liikenneverkon hierarkian selkeytys ja liikenteen rauhoittaminen yhä laajemmilla alueilla ovat erinomainen ja tehokas tapa saavuttaa kasvutavoitteen mukaiset pyöräliikenteen olosuhteet. Uusi tavoiteverkko korvaa vuonna 2008 liikennesuunnitteluosaston hyväksymän pääraittien tavoiteverkko 2015 -suunnitelman. Suunnitelmaan sisältyvä baanaverkko on 26.10.2016 päätetyn yleiskaavan mukainen ja korvaa 5.3.2013 kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksytyn baanaverkon. Baanaverkkoa on tarkistettu myös kantakaupungin osalta yleiskaavan mukaiseksi.

Tietoaineistoa ei enää päivitetä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2013/Ksv_2013-02-19_Kslk_4_Pk/B9D06B71-ECD1-4646-95FA-B9F61ACEEC43/Pyoraliikenteen_laatukaytavien_(baanojen)_verkkosu.pdf
  2. https://pyoraliikenne.hel.fi/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 06.04.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 26.05.2016