Löytyi 204 tietoaineistoa

 • Digiroad

  0 kommenttia
  Digiroad on Liikenneviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon kerätään aineistoa Liikenneviraston Tierekisteristä, Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, kuntien katutietojärjestelmistä sekä muutamien muiden viranomaisten...
 • Joukkoliikenteen pysäkki (Digiroad-tietolaji)

  0 kommenttia
  Määritelmä: Julkisen liikenteen käytössä oleva pysäkki. Joukkoliikenteen pysäkeillä on sijaintitiedon lisäksi kattavasti ominaisuustietoja, mm. nimi-, tyyppi- ja varustetietoja. Kattavuus: Joukkoliikenteen pysäkki voi sijaita kaikilla muilla tielinkeillä, paitsi kevyen liikenteen väylillä, lautoilla ja losseilla. Tietolaji kattaa niin paikallis- kuin kaukoliikenteen pysäkit. Aineisto on...
 • Tierekisteri

  0 kommenttia
  Tierekisteri on maantieasetuksen (1246/2009) edellyttämä Liikenneviraston ylläpitämä rekisteri maanteistä. "Rekisteriin on merkittävä, onko maantie moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie. Lisäksi rekisteriin on merkittävä tien liikenteellistä merkitystä kuvaava maantielain (503/2005) 4 §:ssä tarkoitettu luokitus. Rekisteriin on lisäksi...
 • Tieluokat (Tierekisterin tietolaji 130)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään sekä vallitsevan tilanteen että kulloinkin voimassaolevan tieverkon runkosuunnitelman mukainen toiminnallinen tieluokitus. Tierekisterissä olevaa ns. nykyistä tieluokkaa muutetaan sekä uusia teitä luokitellaan sitä mukaan kuin runkosuunnitelma toteutuu. Kadun tieluokka on sama kuin sen jatkeena olevan tielinkin....
 • Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille rekisteröidään vain pysyvät nopeusrajoitukset (ei tilapäisiä tai ns. vaihtuvia nopeusrajoituksia). Vaihtuvat nopeusrajoitukset ja niiden voimassaoloajat voidaan rekisteröidä omalle tietolajilleen. Koska maastossa ei voi erottaa tilapäisiä tai vaihtuvia nopeusrajoituksia pysyvistä, joudutaan rajoituksen luonne...
 • Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Piirit kirjaavat talvinopeusrajoitustiedot päätösten mukaisesti toimistotyönä. Nopeusrajoitukset viedään pitkinä osuuksina, huomioimatta tiekohtaisiin rajoituksiin sisältyvää lyhyttä, tien yleistä rajoitustasoa alempaa rajoitusta (pistekohtaiset rajoitukset, porrastukset jne.). Kuvaustekniikka perustuu: TALVINOP Rajoituksen arvo (km/h)
 • Kaistan päällystetyyppi (Tierekisterin tietolaji 330)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Kaistan päällystetyyppi kertoo, mitä päällystemassaa kaistan päällyste pääasiassa on. Tieto rekisteröidään vain silloin, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty sellainen toimenpide, jonka yhteydessä kaistan päällystetyyppi on vaihtunut (esim. AB:stä SMA:ksi)....
 • Päällysteen alustankäsittely (Tierekisterin tietolaji 152)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty toimenpide vanhalle päällysteelle (+kantavalle kerrokselle) päällystysvuonna ennen varsinaista kulutuskerroksen levittämistä. Tierekisteriin viedään käytetyn käsittelymenetelmän sekä kerrospaksuuden...
 • Reunapaalut (Tierekisterin tietolaji 513)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan reunapaaluilla varustettu tieosuus sekä siltojen kaiteissa olevat reunapaalujaksot (ei silloin jos reunapaalut on vain kaiteen päissä).
 • Laskentapaikka (Tierekisterin tietolaji 202)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla kerrotaan, missä pisteessä tierekisteriin viedyn, liikenteeltään homogeenisen välin liikennemäärät (tietolaji 201) on laskettu. Tieto siirretään liikennemäärien estimointisovelluksesta automaattisesti tierekisteriin samalla kun liikennetiedotkin (kerran vuodessa). Vaikka liikennemäärä ilmoitetaan koko tien poikkileikkausta...
 • Reunakivet (Tierekisterin tietolaji 522)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan teiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat reunakivet. Reunakivistä inventoidaan materiaali ja kirjataan kunto-puutteet. Keskisaarekkeiden reunakivet kirjataan keskelle. Yli metrin pituiset puutteelliset reunakivijaksot inventoidaan omiksi jaksoikseen. Jaksoa ei tarvitse katkaista liittymän...
 • Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana muuttuvien kelirikkorajoitusten seuraamiseen. Rajoituskohteet jaetaan yhtenäisiksi osuuksiksi siten, että kelirikon alkamispäivämäärä (ensimmäinen rajoitus) ja toisaalta rajoituksen...
 • Hallinnollinen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 134)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Hallinnollinen toimenpide kertoo, mitä virallisia tieluokkamuutoksia ko. osuudelle on tehty. Inventointi tapahtuu toimistotyönä päätösasiakirjojen perusteella.
 • Rummut (Tierekisterin tietolaji 509)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maanteiden ja kevyen liikenteen väylien poikki menevät rummut. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut. Tätä suuremmat rummut ovat siltarumpuja ja niitä ei tarvitse inventoida. Rummuista inventoidaan tyyppi, materiaali, pituus, halkaisija, mahdollinen lämmityskaapeli sekä puutteet.
 • Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille. Laskettaessa tieverkko jaetaan kunkin tieosan alusta lukien sa dan metrin jaksoiksi. Kussakin tiejakson päässä lasketaan asukastiheys 399 m säteellä eli puolen...
 • Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 211)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Kantavuusmittauksen suorittamisesta tierekisteriä varten on oma erillinen ohjeensa. Tälle tietolajille talletetaan välikohtaisen kantavuuskeskiarvon laskemisessa käytetyt pistekohtaiset mittaustulokset.
 • Hiekkalaatikot (Tierekisterin tietolaji 516)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Hiekkalaatikoista inventoidaan materiaali ja kunto. Hiekkalaatikot myös kuvataan.
 • Hirvivaroitus (Tierekisterin tietolaji 303)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Todetaan maastossa hirvistä varoittavien merkkien rajaamat tieosuudet tai hirviaidan olemassaolo.
 • Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mitkä varareitit (max 10 kpl) ko. tieosuuden kautta kulkevat. Sama tieosuus voi toimia yhden tai useamman varareitin osana.
 • Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 703)

  0 kommenttia
  Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.