Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 2, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 1.1
  • Tähdet yhteensä: 33
  • Arvioidut tietoaineistot: 128 / 128
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    98 19 0 0 11 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Asemakaavoitettu alue None
Asuinalueet None
Chlorophyll-a daily product for the Baltic Sea 2003-2011 None
Chlorophyll-a daily product for the Baltic Sea 2012-2015 None
Chlorophyll-a weekly composite for the Baltic Sea 2003-2011 None
Corine maanpeite 2000 None
Corine maanpeite 2006 None
Corine maanpeite 2012 None
Corine maanpeite 2018 None
Corine maanpeite 2018 None
ELY-keskusten poikkeamispäätökset None
EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet None
SYKEn hakemistorajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Harva ja tiheä taajama-alue None
Havaitut tulva-alueet None
High biodiversity value Forests 2018 (Zonation) None
High resolution satellite imagery (true color) None
Hydrologiarajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hydrologiset havaintopaikat, haihdunta-asemat None
Hydrologiset havaintopaikat, jäänpaksuus None
Hydrologiset havaintopaikat, lämpötilaluotaus None
Hydrologiset havaintopaikat, lumilinjamittaus None
Hydrologiset havaintopaikat, pintaveden lämpötila None
Hydrologiset havaintopaikat, valunta None
Hydrologiset havaintopaikat, vedenkorkeus None
Hydrologiset havaintopaikat, virtaama None
Ilmastodieetti.fi - laskentarajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
INSPIRE - metatiedot SYKEn Avoin tieto-palvelussa olevalle Atom-syötteelle 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
INSPIRE-tietotuote: Corine maanpeite 2018 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Corine maanpeite 2018 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Natura 2000 None
INSPIRE-tietotuote: Pohjavesialueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE-tietotuote: Uomaverkosto None
INSPIRE-tietotuote: Valuma-aluejako None
INSPIRE-tietotuote: Vesienhoitoalueet None
INSPIRE-tietotuote: Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat None
Itämeren päivittäiset pintalämpötilat / Sea surface temperature for the Baltic Sea None
Itämeren viikottaiset pintalämpötilat / Sea surface temperature weekly composites for the Baltic Sea None
Järvien ja jokien luotauspisteet None
Järvien ja jokien syvyysaineisto None
Kasviplanktonrajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaupunki-maaseutu-luokitus (YKR) None
Keskustat ja kaupan alueet None
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt None
Lajit, luontodirektiivin raportointi 2013 None
Lake Chl-a products from Finland (MERIS, FRESHMON) None
Liikennealueiden ympäristöriskiluokitus None
Linnut, lintudirektiivin raportointi 2013 None
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet None
Luonnonsuojeluohjelma-alueet None
Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi 2013 None
Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet None
Maisemamaakuntajako None
Maisemanhoitoalueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) -formaatissa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet None
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet uhanalaisarviointia varten None
Natura2000 alueet None
Pintaveden laatutietojen avoin rajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjavesialueet None
Rakennussuojelu None
Ranta10 - rantaviiva 1:10 000 ja uomaverkosto None
Satelliittikuvamosaiikki (Image2000) None
Satelliittikuvamosaiikki (Image2006) None
Satelliittikuvamosaiikki (Image2012) None
Siltojen korkeudet None
Snow Covered Area in Finland 2011 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Snow Covered Area in the Baltic Sea area 2012 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Snow Covered Area in the Baltic Sea area 2014 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Snow Covered Area in the Baltic Sea area 2015 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Snow Water Equivalent in Finland 2011 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
Snow Water Equivalent in Finland 2012 (WMS) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Snow Water Equivalent in Finland 2013 (WMS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection timed out after 30s. Attempted on 31/07/2019. Tried 27 times since ...
Soidensuojelun täydennysehdotus, Etelä-Suomi ja valtionmaan toteutuneet kohteet None
Suokasvillisuusvyöhykkeet None
SYKE None
SYKE AlueidenHallintaJaRajoitukset2 WMS None
SYKE ElinymparistotJaBiotoopit WMS None
SYKE EliomaantieteellisetAlueet WMS None
Järvirajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
SYKE Korkeus WMS None
SYKE LajienLevinneisyys1 WMS None
SYKE LajienLevinneisyys2 WMS None
SYKE Luonnonriskialueet WMS None
SYKE Maanpeite WMS None
SYKEn Avoin tieto-palvelun tiedostolatauspalvelu None
SYKEn INSPIRE-latauspalvelu (WCS) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SYKEn INSPIRE-latauspalvelu (WFS) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 31/07/2019. Tried ...
SYKEn INSPIRE-tietotuotteiden (GML) tiedostolatauspalvelu (Atom) 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SYKE Ortoilmakuvat WMS None
SYKE SuojellutAlueet WMS None
SYKE YmparistontilanSeuranta WMS None
Tulvariskialueet None
Tulvavaaravyöhykkeet, meritulva None
Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva (avovesi) None
Tunturialueet None
Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet None
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet None
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot None
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet None
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat None
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat None
Valuma-aluejako None
Vesienhoitoalueet None
Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat None
Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 3. suunnittelukausi None
Virkistys- ja viheralueet 2012 None
Virkistys- ja viheralueet 2018 None
Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2003-2011 None
Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2012-2015 None
Water turbidity weekly composite for the Baltic Sea 2003-2011 None
Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 01/06/2020. Tried 73...
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010 None
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2015 None
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017 None
YKR-aluejaot None
YKR Kaupunkiseudut None
YKR-taajama None
YKR Urban-rural classification 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet None
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2012 None
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2017 None