Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet mottagare av FPA-förmåner och utbetalda belopp, samt de uppgifter som behövs för beräkningen av den genomsnittliga förmånen. Materialet täcker största delen av FPA:s förmåner, både per år och per månad. Materialet innehåller uppgifter per år från och med år 2008 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

I materialet saknas ersättningar som betalats ut för företagshälsovård som arbetsgivare har ordnat, för företagshälsovård för företagare och för studerandes hälso- och sjukvård.

Materialet på årsnivå innehåller inga uppgifter om mottagare av pensioner, handikappförmåner, bostadsbidrag eller underhållsstöd. När det gäller studielånsavdrag och statsgaranti för studielån omfattar förmånen ingen utbetalning till förmånstagaren från FPA.

Med mottagare av allmänt bostadsbidrag avses här hushåll som får bostadsbidrag och med mottagare av grundläggande utkomststöd avses hushåll som får utkomststöd.

Materialet omfattar följande förmåner:

• Allmänt bostadsbidrag

• Barnavårdsstöd

• Barnbidrag

• Bostadsbidrag för pensionstagare

• Föräldradagpenning

• Garantipension

• Grundläggande utkomststöd

• Handikappförmåner

• Militärunderstöd

• Moderskapsunderstöd

• Pensionsförmåner (inkluderar inte garantipension)

• Rehabilitering

• Rehabiliteringspenning

• Räntebidrag för studielån

• Semesterkostnadsersättningar till arbetsgivare

• Sjukdagpenningar

• Sjukvårdsersättningar

• Skolresestöd

• Specialvårdspenning

• Studielånsavdrag

• Studielånskompensation

• Studiestöd (studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån)

• Särskilt stöd till invandrare

• Underhållsstöd

• Utkomstskydd för arbetslösa (arbetslöshetsförmån)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 20.01.2022
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 20.01.2022