Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner

OBS! Datamaterialet har publicerats på nytt 3.1.2023. Materialet har rättats i fråga om felaktiga uppgifter på årsnivå gällande hushåll som får utkomststöd och mottagare av handikappförmåner. Rättelserna gällde uppgifter för åren 2020–2021. Därtill har man rättat felaktiga månadsspecifika uppgifter om mottagarna av föräldradagpenningar år 2022.

Beskrivning av datamaterialet

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet mottagare av FPA-förmåner och utbetalda belopp, samt de uppgifter som behövs för beräkningen av den genomsnittliga förmånen. Materialet täcker största delen av FPA:s förmåner, både per år och per månad. Materialet innehåller uppgifter per år från och med år 2008 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

I materialet saknas ersättningar som betalats ut för företagshälsovård som arbetsgivare har ordnat, för företagshälsovård för företagare och för studerandes hälso- och sjukvård.

Materialet på årsnivå innehåller inga uppgifter om mottagare av pensioner, handikappförmåner, bostadsbidrag eller underhållsstöd. När det gäller studielånsavdrag och statsgaranti för studielån omfattar förmånen ingen utbetalning till förmånstagaren från FPA.

Med mottagare av allmänt bostadsbidrag avses här hushåll som får bostadsbidrag och med mottagare av grundläggande utkomststöd avses hushåll som får utkomststöd.

Materialet omfattar följande förmåner: Allmänt bostadsbidrag Barnavårdsstöd Barnbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Föräldradagpenning Garantipension Grundläggande utkomststöd Handikappförmåner Militärunderstöd Moderskapsunderstöd Pensionsförmåner (inkluderar inte garantipension) Rehabilitering Rehabiliteringspenning Räntebidrag för studielån Semesterkostnadsersättningar till arbetsgivare Sjukdagpenningar Sjukvårdsersättningar Skolresestöd Specialvårdspenning Studielånsavdrag Studielånskompensation Studiestöd (studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån) Särskilt stöd till invandrare Underhållsstöd Utkomstskydd för arbetslösa (arbetslöshetsförmån)

Om materialet har delats i flera csv-filer finns de nyaste uppdaterade uppgifterna i data.csv-filen. I de andra filerna anger filnamnet vilka år materialet i fråga omfattar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://www.tietotarjotin.fi/muu-artikkeli/2242438/Kelan%20avoin%20data?q=%22avoindata%22
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 20.01.2022
Senast redigerat 16.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 20.01.2022

Ge feedback

comments powered by Disqus