Mottagare av FPA:s arbetslöshetsförmåner vid månadens slut

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av FPA:s arbetslöshetsförmåner både i slutet av en månad och under hela året. Materialet innehåller uppgifter per år från och med år 2003 och uppgifter per månad från och med januari 2018.

En person ingår i summan av mottagare i slutet av en månad om han eller hon har fått en arbetslöshetsersättning under de tre följande kalendermånaderna som är större än noll och som hänför sig till den aktuella månadens sista arbetsdag. Exempelvis vid årets slut är en person mottagare i materialet om hen före utgången av mars följande år fått en arbetslöshetsförmån som hänför sig till den sista dagen i december.

Materialet omfattar alla de arbetslöshetsförmåner som handhas av FPA. Förmånerna indelas i huvudgrupper enligt ersättningsgrund, dvs. förmån betalad för arbetslöshetstid eller förmån för tid med sysselsättningsfrämjande service. Den sysselsättningsfrämjande servicen är i sin tur klassificerad enligt service. På basis av ersättningsslag indelas förmånerna i huvudgrupperna Fullt stöd och Minskat stöd. Minskat stöd indelas ytterligare enligt orsaken till minskandet.

Minskat stöd kan statistikföras i flera olika undergrupper eftersom arbetslöshetsförmånen kan minskas av olika orsaker samtidigt. Av denna anledning kan antalet mottagare av minskat stöd inte räknas samman per undergrupp.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 26.01.2022
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 26.01.2022