Kodsystem för kemikalier

Kodsystem eller uppsättningar av värden som används i informationsmaterial för växtskyddsmedel och biocider: Kodsystemen är: Anmärkningsord, Växtskyddsmedlets användningsställe, Typ av tillstånd för växtskyddsmedel, Verkningssätt för växtskyddsmedlets verksamma ämne, Växtskyddsmedlets produktgrupp, Växtskyddsmedlets produkttyp, Status för beslut om tillstånd för växtskyddsmedel, Kemikaliens användningsändamål (EuPCS), Enhet för det verksamma ämnets halt, EPPO-kod och namn för bekämpningens föremål, Skyddsangivelser, Faroangivelser, Faroklass och -kategori, Faropiktogram och Odlingsgrödans EPPO-kod och namn.

Bland EPPO-koderna finns icke-standardenliga koder som härletts från riktiga EPPO-koder. Koder har härletts om odlingsgrödan eller föremålet för bekämpning inte identifierats bland de standardiserade koderna på det sätt som tillståndsvillkoren förutsätter. Exempel på icke-standardkod: 3GRLC_3 ”klöverfri vall”.

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Den ansvarigas e-post
  1. kemidigi@tukes.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.tukes.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kemidigi.fi
  2. https://www.kemidigi.fi/coderegister_swagger.json
  3. https://gd.eppo.int/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 30.09.2021
Last modified 31.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 30.09.2021

Give feedback

comments powered by Disqus