Kodsystem för kemikalier

Kodsystem eller uppsättningar av värden som används i informationsmaterial för växtskyddsmedel och biocider: Kodsystemen är: Anmärkningsord, Växtskyddsmedlets användningsställe, Typ av tillstånd för växtskyddsmedel, Verkningssätt för växtskyddsmedlets verksamma ämne, Växtskyddsmedlets produktgrupp, Växtskyddsmedlets produkttyp, Status för beslut om tillstånd för växtskyddsmedel, Kemikaliens användningsändamål (EuPCS), Enhet för det verksamma ämnets halt, EPPO-kod och namn för bekämpningens föremål, Skyddsangivelser, Faroangivelser, Faroklass och -kategori, Faropiktogram och Odlingsgrödans EPPO-kod och namn.

Bland EPPO-koderna finns icke-standardenliga koder som härletts från riktiga EPPO-koder. Koder har härletts om odlingsgrödan eller föremålet för bekämpning inte identifierats bland de standardiserade koderna på det sätt som tillståndsvillkoren förutsätter. Exempel på icke-standardkod: 3GRLC_3 ”klöverfri vall”.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Administratörens e-post
  1. kemidigi@tukes.fi
Administratörens webbplats https://www.tukes.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.kemidigi.fi
  2. https://www.kemidigi.fi/coderegister_swagger.json
  3. https://gd.eppo.int/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 30.09.2021
Senast redigerat 10.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 30.09.2021