Huvudstadsregionens bygginformationsnät

Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet.

Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av dataskyddsskäl har rutor med färre än fem byggnader utelämnats från materialen för 1997–2017. Från och med bygginformationsnätet för 2018 innehåller materialet även rutor med 1-4 byggnader. (Värdet 4 i kolumnerna Raklkm_as och Raklkm_muu betyder att deras antal på i rutan är mindre än 5, men det totala antalet byggnader är mer än 5.) Rutans storlek är 250m x 250m och i material som publicerades före 2013 är storleken 500m x 500m. Datas innehåll och variabeluppgifterna beskrivs närmare i databeskrivningsformuläret (på finska).

Byggnader som man av en eller annan orsak inte har lyckats binda till någon plats, har förenats med en ruta belägen nere till höger i datan, i Finska viken.

Egenskaper

  • INDEX = Rutornas unika ID
  • RAKLM = Antal byggnader. I materialet finns också kolumnerna Raklkm_as och Raklkm_muu som återspeglar antalet bostadshus och byggnader för andra ändamål.
  • KERALA = Byggnadernas totala våningsyta per ruta (i kvadratmeter våningsyta Kem².)
  • KATAKER = Det huvudsakliga syftet med byggnaden, som fastställs enligt vad största delen av byggnadens våningsyta används för.
  • SUMMA = Den totala våningsytan per syfte i rutor. Rapporteras för de tre största användningskategorierna.
  • ALUETEHOK = Områdeseffektivitet. Mängden våningsyta som byggts i förhållande till arealen (enhet m²). Du hittar mer detaljerade informationsbeskrivningar här.

Data finns i shp- och tab-format.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. sepe@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/Rakennustietoruudukko/Rakennustietoruudukko_tietokuvaus.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 07.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 02.04.2012