Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) – ordlistan innehåller centrala ord, uttryck och fraser som förekommer i finska lagtexter samt rekommen-dationer till deras motsvarigheter på svenska. Ordlistan ingår i handboken Svenskt lagspråk i Finland – Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf).

Ordlistan är avsedd som stöd för översättning av finsk lagstiftning från finska till svenska.

Ordlistan riktar sig i första hand till dem som bereder, skriver och översätter förslag till lagar och andra författningar och till dem som ansvarar för och producerar svenska myndighetstexter inom statsförvalt-ningen. Slaf är också en utmärkt handbok för andra som skriver och översätter texter med anknytning till lag och förvaltning.

Ordlistan har utarbetats inom Statsrådets svenska språknämnd och bygger på de ordlistor dom ingått i tidigare upplagor av Slaf. I ordlistan finns nu cirka 1589 ord, uttryck och fraser och arbetet med uppdateringen av ordlistan forts-ätter.

Ordlistan finns tillgänglig även som pdf-fil i Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto och i för-fattningsdatabasen Finlex. Materialet har publicerats i formatet Term Base eXchange (TBX) (http://www.tbxinfo.net/tbx-about/).

Ordlistan finns också i statsrådets termbank Valter.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Valtioneuvoston kanslia
Administratörens e-post
  1. simo.kankkunen@gov.fi
Senast redigerat 31.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 21.08.2018