Valtioneuvoston päätösasiakirjat, rakenteisten asiakirjojen kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston päätösasiakirjat: rakenteiset asiakirjat, kohdearkkitehtuurikuvaus

Av datasmängdens sammandrag

Valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittely Kohdearkkitehtuuri on laadittu v. 2017 Valtioneuvoston päätösasiakirjojen laadintavälineen hankintaa valmistelleessa esiselvitysprojektissa (VNK003:00/2017, VNK003:00/2017) esiselvitysraportin liitteeksi ja se kuvaa valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen käsittelyn tavoitetilan 2-4 vuoden kuluttua. Valtioneuvoston päätösasiakirjoilla tarkoitetaan tässä työssä valtiopäiväasiakirjoissa tai säädöskokoelmassa julkaistavia asiakirjoja:

  • Hallituksen esitys

  • Vahvistettava laki

  • Valtioneuvoston asetus

  • Tasavallan presidentin asetus

  • Ministeriön asetus

  • Valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä, sidonnaisuudet).

Kohdearkkitehtuuri kuvaa valtioneuvoston rakenteisten asiakirjojen arkkitehtuuriperiaatteet, rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuurityön aikana esille tulleet keskeiset vaatimukset ja tavoitteet, sidosryhmät, palvelut, prosessit, roolit, käsitemallin, päätietoryhmät, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät.

Tavoitetila kattaa 12 ministeriön rakenteisten asiakirjojen käsittelyn. Siinä ei käsitellä erityissuojattavien tietoaineistojen hallintaa, vaan ainoastaan julkisten ja kansallista suojaustasoa IV olevien tietojen käsittelyä. Valtioneuvoston asiakirjojen laadintaan osallistuu noin 1800 henkilöä. Kohdearkkitehtuuria ei ole ulotettu koskemaan ministeriöiden hallinnonaloja, mutta työssä on tuotu esille tarve mahdollistaa ministeriöiden yhteinen asiakirjavalmistelu hallinnonalojensa kanssa.

Aineisto sisältää esiselvitysraportin, kohdearkkitehtuurikuvauksen ja liitteet.

Källa: Valtioneuvoston päätösasiakirjat, rakenteisten asiakirjojen kohdearkkitehtuuri

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP, PDF, XLSX
Filstorlek 2427913
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 30.04.2021
Data senast uppdaterad 10 oktober 2017
Metadata senast uppdaterad 10 oktober 2017
Skapad 10 oktober 2017
SHA256 8936f6bde4092e73b48bbd1684f7922c56f453dbd10e2b6b8b1b8ea914790642