Valtiovarainministeriö

Filter

220 datamängder hittades

  XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli. XLink on W3C-spesifikaatio ja se mahdollistaa esimerkiksi ristiin- ja taaksepäin viittaukset. XLinkissä on...

  Hela landet
  HTML

  WSDL on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service. (31.08.2011)

  Hela landet
  HTML

  SOA-mallissa palvelukokonaisuuden kuvaamiseen ja hallintaan käytetään usein XML-kieleen pohjautuvaa BPEL-kieltä (Business Process Execution Language). BPEL-kielellä kuvataan yrityksen liiketoimintaprosesseja...

  Hela landet
  HTML

  Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen...

  Hela landet
  HTML

  Valtion hallinnon yhteisen ICT-palveluarkkitehtuurin määrittelyt. (07.06.2012)

  Hela landet
  HTML

  Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri keskittyy siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä. Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja ratkaisuja, joilla...

  Hela landet

  Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten valtionhallinnon...

  Hela landet
  PDF

  Tämä dokumentti on kuvaus valtionhallinnon yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista. Määrittelyssä on keskitytty kaikille valtiohallinnon organisaatioille yhteisiin toimintoihin. (23.04.2012)

  Hela landet
  PDF

  Tämä dokumentti sisältää valtionhallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat valtionhallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (23.04.2012)

  Hela landet
  PDF

  Tässä dokumentissa kuvataan valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri karkealla tasolla. (23.04.2012)

  Hela landet
  PDF

  Dokumentaatio sisältää VALDA 1.2 asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmähankkeessa laaditun vaatimusmäärittelyn ja määrittelyn tarkennukset: käyttötapaukset, roolitaulut, tilasiirtymäkaaviot, liittymäluettelon,...

  Hela landet
  ZIP

  Määrittelydokumentaatio sisältää VIA -määrittelydokumentaation, mm. PERA -metamallin, teknisen kuvauksen sekä VALDA-asiahaun (BPMN-kuvaus). Kuvaus VALDA -integraatiopalvelun arkkitehtuurista ja itse...

  Hela landet

  Sosiaalisen median tietoturvaohje (VAHTI 4/2010) kuvaa keskeisimmät sosiaalisen median palveluiden liittyvät tietoturvallisuusuhat sekä ohjeistaa organisaatioita ja lukijoita mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista....

  Hela landet
  HTML

  Valtiovarainministeriön Sisäverkko-ohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa menettelyitä sisäverkkojen rakentamisessa sekä tukea sopivan tietoturvatason käyttöönottoa organisaatioissa. Ohje korvaa...

  Hela landet
  HTML

  Valtiovarainministeriön Ohjeen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella...

  Hela landet
  HTML

  Valtioneuvosto on tänään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 11 kohdan nojalla päättänyt valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisperiaatteista. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään...

  Hela landet
  HTML

  Kohdistetun hyökkäyksen tavoitteena on jonkin tietyn tiedon kaappaaminen tai tietyn kohteen toiminnan haittaaminen. Tämän VAHTIn alaisuudessa laaditun selvityksen painopisteenä ovat tiedon luottamuksellisuutta ja...

  Hela landet
  HTML

  These sum­marised instructions serve as a manual and as a link to the more extensive instructions and present their main elements in condensed form. Moreover, these instructions emphasise the management perspective,...

  Hela landet
  HTML

  These information security instructions are intended for public administra­tion personnel, those working on public administration assignments (e.g. serv­ice providers) and people regularly using its information...

  Hela landet
  HTML

  Valtiovarainministeriön lokiohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa suunnitelmallista ja tietoturvallista lokien hallintaa ja käsittelyä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa. Ohje on suunnattu...

  Hela landet
  HTML