Klimatindikatorer i huvudstadsregionen

I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmastoindikaattorit/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 24.06.2021

Give feedback

comments powered by Disqus