Dataset om Helsingforsregionens marktäcke

Klassificeringen av marktäcket delar upp området i ogenomtränglig yta, grön yta, berghällar, bar mark och vattenområden Den används i dagvattenundersökningar, övervakning av miljön, undervisning och vetenskapliga studier.

näytekuva

Produktionen av data baseras på de senaste lokala ortofoton, kommunernas egna datauppsättningar och punktmoln. Dataset om marktäcke har producerats vartannat år under HRM i samarbete med huvudstadregionens kommunerna sedan 2014.

Marktäckedatasetet publiceras som öppen data. Den finns tillgänglig i vår webbkarttjänst och via våra öppna geografiska gränssnitt. Om du vill ha en dataset från ett specifikt område kan du skicka en beställning till sepe@hsy.fi. Dataset om marktäcke finns i både vektor- och rasterformat. Dataset finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Vektordata har delats upp i egna nivåer efter grupp av marktäcke och rasterdata i rutor på 2,5 km.

Datamängder och deras produktionsmetoder beskrivs närmare i leveransens slutrapport. Det finns också en version som beskriver kronslutenhet, där träden som observerats i ortofoton inte har klippts med vägar eller byggnader, vilket gör att kronslutenhet ovanför vägarna eller byggnaderna sticker ut.

Exempel på utnyttjande av Dataset om Helsingforsregionens marktäcke (på finska) >>

2022

Artificiell intelligens användes för första gången vid identifiering av markomslag, vilket möjliggjorde en iterativ produktionsprocess och förbättrad klassificering av sand- och asfaltytor under produktionen. Som ett resultat av den exakta klassificeringen och den minsta områdesenhet som ska kartläggas belyser uppgifterna från 2022 låg vegetation på bekostnad av träden. Datasetet omfattar områdena Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Träskända.

I presentationen av dataset om Helsingforsregionens marktäcke 2022 används följande referens: Dataset om Helsingforsregionens marktäcke: © HRM och regionens kommuner 2022; bakgrundsmaterial: © Lantmäteriverket 2022, © Trafikledsverket, Digiroad 2022

Anvisningar:

Ladda ner kartbladsindelningar

2020

Materialen för 2020 och 2018 har producerats tillsammans med helt samma metod. Det finns dock betydande skillnader i slutprodukterna, eftersom den ortoaerial bild som ligger bakom 2020 års material om marktäcket tas senare på sommaren än den föregående bilden, vilket orsakar betydligt fler skuggor att dyka upp i bilderna vilket delvis komplicerar bildtolkningen och marktäcket klassificering. Material för 2020 innehåller inte Livsmedelsverkets fältblockregister som bakgrundsmaterial, vilket bidrar till skillnaden i uppgifterna för 2018 också.

I presentationen av material om Helsingforsregionens marktäcke 2020 används följande referens: Material om Helsingforsregionens marktäcke: © HRM och regionens kommuner 2020; bakgrundsmaterial: © Lantmäteriverket 2020, © Trafikverket, Digiroad 2020

Anvisningar:

Ladda ner kartbladsindelningar:

2018

För Kyrkslätt består 2018 års material om marktäcket delvis av uppgifter från år 2016. Du kan kontrollera källfördelningen i indexkartan. I vektormaterialet har anslutningsgränsen implementerats på ett sådant sätt att klassificeringsresultatet för 2018 har kombinerats med 2016 års data genom att slå ihop objekten i samma grupp över anslutningsgränsen med en tolerans på 10 cm så att endast geometrierna för platserna år 2018 tilläts röra sig.

I presentationen av det regionala materialet om marktäcket 2018 används följande referens: Regionalt material om marktäcket: © HRM och regionens kommuner 2018; bakgrundsmaterial: © Lantmäteriverket 2018, © Trafikverket, Digiroad 2018 © Landsbygdsverket 2018

Anvisningar:

Ladda ner kartbladsindelningar:

2016

Förutom den grundläggande leveransen finns områdets gröna yta också som en version där vägarna och byggnaderna inte skär den, dvs den gröna ytan är som den tolkas från flygfotot med hjälp av NDVI och Lidar-materialen. Dessutom producerades ett liknande material om marktäcket i ett område i södra Esbo, där man i produktionsprocessen utnyttjade ett tätare punktmoln som producerades med en flerkanalig laserkastare (Titan) i stället för kommunernas och Lantmäteriverkets Lidar-material. Detta material med regionala gränser är också tillgängligt.

I presentationen av det regionala materialet om marktäcket 2016 ska följande referens användas: Regionalt material om marktäcke: © HRM och regionens kommuner 2016; bakgrundsmaterial: © Lantmäteriverket 2015, © Trafikverket, Digiroad 2016 © Landsbygdsverket 2016, © HRT 2016

Anvisningar:

Ladda ner kartbladsindelningar:

2014

I presentationen av det regionala materialet om marktäcke 2014 ska följande referens användas: Regionalt material om marktäcket: © HRM och regionens kommuner 2014; bakgrundsmaterial: © Lantmäteriverket 2013, © Trafikverket, Digiroad 2013.

Anvisningar:

Ladda ner kartbladsindelningar:

På grund av den svåra särskiljningen av bar mark och andra vatten-ogenomträngliga ytor, beställde HRM också en annan flygbildstolkning för materialen 2014 med samma utgångsdata, men med en annan metod. Vid omklassificeringen har endast bar mark och annan vatten-ogenomtränglig yta kartlagts med en guidad klassificering. Ytterligare förfrågningar: sepe@hsy.fi.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 01.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 28.10.2015