Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten

I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag utgör Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vilkas upphandling inte ingår i materialet. Helsingfors och Vanda är för tillfället de enda inkluderade kommunerna.

Materialet består av uppgifter på inköpsfakturor från upphandlingar av bokföringsenheter som omfattas av statens budgetekonomi. Statens ministerier samt ämbetsverk och inrättningar inom statens olika förvaltningsområden omfattas av budgetekonomin. Dessutom ingår i materialet upphandlingsrelaterade inköpsfakturor från statens inköpscentral Hansel Ab. Helsingfors stads utgifter är inkluderat från och med år 2018 och är uppdaterad månatligen. Vanda stads utgifter är inkluderat från 2016 - 2018 för tillfället.

Till tjänsten har plockats sådana inköpsfakturor som har registrerats på statens upphandlingskonton*. Fakturorna har genomgått godkännande- och granskningsrundor, men om i fakturorna senare gjorts rättelser eller om de avlägsnats ut bokföringen, korrigeras uppgiften inte längre i det här materialet. För kommunerna är data plockat från bokföringen och är på motsvarande sätt avgränsat att inkludera bara upphandlingssamhörande utgifter.

I det material som publiceras har sammanslagits uppgifter på rubriknivå och konteringsradsnivå. I materialet motsvarar en rad uppgifterna från en konteringsrad, och på en faktura kan finnas flera konteringsrader. Materialet har kompletterats med uppgift om förvaltningsområde. Om det i den ursprungliga fakturan har funnits leverantörens FO-nummer, har det också tagits med i detta material. För att underlätta behandlingen har konton för affärsbokföring grupperats också i olika upphandlingskategorier och vidare i produkt- och tjänstegrupp.

Svenska översättningar

Svenska översättningar av namn till upphandlingsenheter och till kategorier och produkt-/tjänstegrupp är läggat fram i en separat fil.

Uppgiftsfält i det material som publiceras

· lasku_id = faktura_id (en specificerande kod som inköpsfakturasystemet gett fakturan)

· hankintayksikko & hankintayksikko_tunnus = Bokföringsenheten (bokforingsenhet) och bokföringsenhetens kod (bokforingsenhet_kod) (för staten samma som i den listning som Statskontoret för)

· ylaorganisaatio & ylaorganisaatio_tunnus = övre organisation och kod för övre organisation (för staten samma som i den listning som Statskontoret för)

· toimittaja_y_tunnus & toimittaja_nimi = Leverantörens FO-nummer och namn (leverantor_fo_nummer & leverantor_namn)

· tili = Konto och kontonummer

· hankintakategoria = upphandlingskategori

· tuote_palveluryhma = produkt- och tjänstegrupp

· tositepvm = verifikatdatum

· tiliointisumma = konteringssumma

· sektori = sektor (staten vs. kommunerna)

Uppgifter som hemlighålls

I statens materialet ingår inte upphandlingar som utifrån lagen fastställts som hemliga. Dessutom har leverantörsuppgifter anonymiserats på basis av offentlighetslagen. Vid anonymiseringen har leverantörens namn och FO-nummer ersatts med termen “Sekretessbelagt”.

Leverantörsuppgifterna har anonymiserats också för sådana fakturarader där faktureraren är en privatperson. Anonymisering har också gjorts i det fallet att det inte är möjligt att fastställa, om det är fråga om en firma eller en privatperson. I sådana fall står på namnets plats “ Information om leverantören publiceras inte”. På grund av det tekniska genomförandet av anonymiseringen kan i vissa fall också sådan uppgift blivit anonymiserad, som inte är sekretessbelagd.

Materialet har indelats i årliga filer som uppdateras cirka en gång i månaden. Utifrån samma material har genomförts en visualiserad webbplats som kan granskas på adressen Granskaupphandlingar.fi.

*Statens upphandlingskonton har listats i Statens upphandlingsverksamhets utvecklingsprojekt (HANKO) i slutrapportens bilaga 7, på sidorna 91–93.

Ändringslog

9.10.2018

· Data och detta beskrivningsteksten publicerades på svenska

13.11.2018

· Data uppdaterad

29.1.2019

· Första data av 2019 publicerades

· Data uppdaterad

15.3.2019

· Data uppdaterad

· Korrigerade delar av 2018 och 2019 data som var felaktigt duplicerad (endast en relativt liten andel av data påverkades)

5.4.2019

· Data uppdaterad

25.4.2019

· Data uppdaterad

5.7.2019

· Data uppdaterad

7.10.2019

· Data uppdaterad

14.4.2020

· Data uppdaterad

· Änrade namn av publikation för att ta till hänsyn uppdaterad innehåll (Helsingfors och Vanda ny inkluderad)

· Raderade engelska och svenska version av datafil och istället översättningar är ny publicerat i en separat fil.

18.6.2020

· Data uppdaterad

· Byt över till att använda Avoindata.fi API för filuppladdning

· Uppdateringsfrekvensen kommer från och med nu att följa GranskaUpphandlingar.fi (dvs. varje måndag)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Hansel
Administratörens e-post
  1. analyysipalvelut@hansel.fi
Administratörens webbplats https://tutkihankintoja.fi/
Geografisk täckning
Giltig fr.o.m. 06.09.2017
Senast redigerat 15.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 06.09.2017