Arbetarskyddsinspektions i Finland 2017-2020

Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren 2017-2020 och arbetsplatsinspektionerna i materialet är sammanlagt nästan 90,000. Antalet inspekterade arbetsgivare är nästan 38 000 och arbetsplatserna över 63 000.

Offentliggörandet av materialet i tjänsten arbetslivskunskap ingår i arbetarskyddsinspektionens plan för publikationer av öppen data. Utgångspunkten för öppen data är förvaltningens öppenhet, förmedling av information, interoperabilitet och godkända principer för samanvändning. Principerna för öppnande av data har godkänts genom statsrådets principbeslut om förbättrad tillgång till den offentliga sektorns digitala dokumentinformation och främjande av återanvändning (3.3.2011).

Vad visar indikatorerna?

Materialet består av tillsynsinformation från arbetsskyddsinspektioner åren 2017-2020. Indikatorerna gör det möjligt att jämföra de ärenden som har kontrollerats i samband med arbetarskyddsinspektionerna enligt antal, bransch och ärendeklass. Dessutom kan indikatorerna ge uppgifter om huruvida de kontrollerade ärendena är lagenliga. Om ärendet som kontrolleras på arbetsplatsen inte motsvarar bestämmelserna i lagen ger arbetarskyddsinspektören förpliktelser. På analyssidan finns närmare beskrivningar av vad olika förpliktelser avser.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sosiaali- ja terveysministeriö
Administratörens e-post
  1. tton.posti.stm@gov.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 04.05.2022
Senast redigerat 20.05.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 20.05.2022