Nylands regional arbetsplats projekt 1980-2030

Uppgifterna omfattar antalet arbetstillfällen per kommun/region och bransch mellan 1980 och 2017 och prognoser om antalet arbetstillfällen i samma regioner 20182035. Uppgifterna omfattar 14 kommuner i Helsingforsregionen efter kommun, övriga Nyland och Riihimäki region. Tre flikar har olika projektioner: grundläggande (perus), snabba (nopea) och långsamma (hidas).

Tidsseriens datamängd har bildats som en databas för en projektionsmodell för att beräkna uppskattningar av framtida jobbnummer. Tidsseriematerialet har bildats ur Statistikcentralens arbetsstatistik sedan 1987. Uppgifterna för 1980 baseras på årets folkräkning och 1985 års befolknings- och bostadsräkning. Åren mellan 1980, 1985, 1987 har uppskattats genom interpolation (med antagande om en stadig förändring varje år). Vid tidpunkten för kommissionen har året efter det senaste året i sysselsättningsstatistiken bedömts med hjälp av förändringsuppgifter från arbetskraftsundersökningen. Effekterna av förändringar i branschklassificeringarna har korrigerats med korrigeringskoefficienter, vilket har gjort det möjligt för uppgifterna före 2008 att motsvara TOL-2008. På grund av branschändringar och korrigeringar utgör tidsserierna inte någon officiell statistik.

Tidsseriedata är från 1980 till 2017 (2017 preliminär uppskattning), prognoser för 2018-2035. Beräkningen och tidrapporten uppdateringen har gjorts 12/2018.

Rapportera om den projektionsmodell som finns tillgänglig från HRM vid behov. Informationsdata som genereras finns på HRM:s webbsida.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tyopaikat/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 07.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 20.12.2019