Filter

422 datamängder hittades

  Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas...

  Kommuner
  XLSX

  Helsingin ja Vantaan kaupungit tekivät keväällä 2017 kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin asukkaiden käsityksiä ja asenteita ympäristön tilaan, ympäristönsuojeluun ja kaupungin kehittämiseen liittyen. Kysely...

  Kommuner
  CSV
  XLS

  Turun kaupunkiseudulla ilmanlaadun seuranta on järjestetty yhteistyössä naapurikaupunkien sekä teollisuuden, energiantuotantolaitosten ja satamien kanssa. Turun ympäristönsuojelun yksikkö huolehtii käytännössä...

  Kommuner
  CSV
  GEOJSON

  Ortofoton från Helsinki region åren 2015, 2017, 2019 och 2021. Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 eller 25 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år....

  Kommuner
  WMS
  WMTS

  Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

  Kommuner
  WMS

  Materialet om växthusgasutsläpp innehåller uppgifter om energiförbrukningen, -produktionen och växthusgasutsläpp inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 2010-2021 och motsvarande åtgärder år 2009. Uppgifterna...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller information om avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster, offentliga tjänster)...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller information om kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen (hushåll, privata tjänster, offentliga tjänster, förutom avlopps- och avloppsvattenhantering) och metoderna för hanteringen av...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen under åren 2004–2010 med den gamla beräkningsmetoden, och den totala mängden hushållsavfall och...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet omfattar information om hanteringsmetoderna för avfall som genereras i huvudstadsregionen enligt bransch (industri, mark- och vattenbyggnad, el-, gas- och värmeförsörjning, husbyggnad, privata tjänster,...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen (blandavfall, papper, bioavfall, kartong och papp, glas, metall, farligt avfall, trä, trädgårdsavfall,...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om den totala mängden avfall som genererats i huvudstadsregionen enligt sektor och en jämförelse med Finlands avfallsmängder åren 2004–2010, 2012 och 2014. Materialet kommer inte längre...

  Kommuner
  XLSX

  Aineisto pitää sisällään vastaukset. Kaikille avoin verkkokysely käynnistyi syksyllä 2017 ja oli auki 17.12.2017 asti. Vastaukset sisältävät tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää...

  Kommuner
  SHP

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Maaperä 1:200 000 sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa alueellisissa...

  Hela landet

  I materialet ser man i vilka områden det årliga gränsvärdet (40 μg/m3) för kvävedioxid har överskridt eller har riskerat att överskrida. I 2022 uppskattades att det årliga gränsvärdet inte överskrids eller riskerar...

  Kommuner
  WMS
  SHP
  WFS

  Aineisto sisältää kesällä 2017 valmistuneen Helsingin meluselvityksen tulokset. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin nyt kolmannen kerran. Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2007 ja 2012....

  Kommuner
  WMS
  WFS

  Optechin Titan-laserkeilausjärjestelmän pistepilviaineistoa poikkeaa hiukan muista laserkeilausaineistoista siten, että Titan-instrumentissa keilaus tapahtuu samanaikaisesti jopa kolmella erillisellä aallonpituudella...

  Hela landet
  SHP

  Palauterajapinnan kautta voi hakea Espoon kaupungin palautetietoja yhtenäisessä formaatissa. Rajapinnasta voi tehdä hakuja muun muassa päivämäärän, sijainnin ja asiasanojen perusteella. Rajapinnan tiedot päivittyvät...

  Kommuner
  XML

  Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri...

  Kommuner
  XLSX