Löytyi 219 tietoaineistoa

 • JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot

  Suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason metatiedoista. Metatietoihin sisältyy myös rekistereissä olevan tiedon laatua sekä sen julkisuutta kuvaavia tietoja. Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö...
 • Unicode

  Unicode on yleismaailmallinen merkistöstandardi, joka on yhteneväinen kansainvälisen standardin ISO/IEC 10646 (UCS) kanssa. Unicode on ilmainen. (20.02.2013)
  HTML
 • SFS-EN ISO 3166-1 Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset

  Kansainvälinen standardi ISO 3166 sisältää maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvat maiden nimien tunnukset (nykyiset ja käytöstä poistetut), epäitsenäisten alueiden ja muiden merkittävien geopoliittisten alueiden nimien tunnukset sekä niihin kaikkiin kuuluvien osa-alueiden nimien tunnukset. (22.08.2011)
  HTML
 • Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit

  Dokumentissa kuvataan kuntasektorin arkkitehtuurin hallintamallin prosessit, jotka jaotellaan seuraaviin pääprosesseihin: arkkitehtuurin johtaminen, muutosten hallinta sekä arkkitehtuurin hyödyntäminen ja noudattaminen kehittämisprojekteissa. (13.01.2014)
 • UML, Unified Modeling Language

  UML on yleiskäyttöinen mallinnuskieli, joka sisältää kolme erilaista kaaviotyyppiä: käyttäytymiskaavio, vuorovaikutuskaavio ja rakennekaavio. UML on alun perin kehitetty järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä varten. (31.08.2011)
  HTML
 • Perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevien yleiset käyttöehdot

  Valtiovarainministeriön asettama julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen -työryhmä on laatinut nämä perusrekisterien tietojen käsittelyä koskevat yleiset käyttöehdot. Käyttöehdot on julkaistu raportissa Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt (Valtiovarainministeriö 2/2012). (04.07.2012)
 • SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

  Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys huomioidaan sähköisiä tieto- ja viestintätek-niikkaan perustuvia palveluja rakennettaessa. Toimintamalli kattaa suunnittelun, kehit-tämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on rakennettu hanketason tarpeisiin ja sisältää näkökulmat esteet-tömyyden toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteluihin palvelutoteutuksessa sekä...
 • Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö

  Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö avataan 21.3.2014. Kehitysympäristö tarjoaa kaikille mahdollisuuden kokeilla itse käytännössä väylän komponentteja
  HTML
 • VALDA -integraation määrittelydokumentaatio

  Määrittelydokumentaatio sisältää VIA -määrittelydokumentaation, mm. PERA -metamallin, teknisen kuvauksen sekä VALDA-asiahaun (BPMN-kuvaus). Kuvaus VALDA -integraatiopalvelun arkkitehtuurista ja itse integraatiopalvelusta. Tekninen kuvaus toteutuksesta, lista toteuttamattomista toiminnoista, katselmointikommenttien vastaukset, integraatioarkkitehtuurin perusteet, sekvenssikaaviot sekä...
 • SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asia...

  Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä asiankäsittelyjärjestelmiin sisältävien pysyvästi säilytettävien tietojen säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä tuotettavan siirtotiedoston muodostamisesta. (13.09.2011)
  HTML
 • VALDA 1.2 määrittelydokumentaatio

  Dokumentaatio sisältää VALDA 1.2 asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmähankkeessa laaditun vaatimusmäärittelyn ja määrittelyn tarkennukset: käyttötapaukset, roolitaulut, tilasiirtymäkaaviot, liittymäluettelon, roolikuvaukset, käyttöliittymäkuvauksen, hakuehtojen vaatimukset, eAMS vaatimusmäärittelyn, suojausmallikuvaukset sekä VALDA-metatiedot. (16.11.2012)
 • Tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma

  Tietoa tunnistus- ja maksamispalvelu Vetumaan liittymisestä valtionhallinnon ja kuntien viranomaisille sekä linkki Vetumaan liittymisen ohjeistukseen ja lomakkeisiin. (17.12.2012)
  HTML
 • SFS-ISO 2108 Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (I...

  ISBN-tunniste annetaan periaatteessa kaikille yli 48 sivun paksuisille kirjoille, kullekin versiolle (sidottu, nidottu, PDF) eri tunniste. ISBN on uniikki ja pysyvä ja toimii siten tehokkaasti hakuavaimena julkaisun tietoihin. ISBN:ää voidaan nykyään periaatteessa soveltaa myös kirjan osien kuten artikkelikokoelman yksittäisten artikkeleiden tunnistamiseen. Verkossa ISBN voidaan esittää...
  HTML
 • Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

  Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena ratkaisua kuvattaessa ja toteutettaessa. Tavoitteena on käyttövaltuushallinnan prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus. Viitearkkitehtuurin avulla yksittäisen kunnan on helppo ottaa käyttöön kuntien tai kunnan yhteinen tai yhteensopiva käyttövaltuuksien hallinta. (02.01.2014)
 • MDM-viitearkkitehtuuri

  MDM-viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan master datan hallinnointia toteutettaessa. Tavoitteena on master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus läpi kunnan. Viitearkkitehtuurin avulla yksittäisen kunnan on helppo alkaa kehittää kyvykkyyttään master datan hallinnointiin. (02.01.2014)
 • SÄHKE2: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäm...

  Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä eri tietojärjestelmiin sisältyvien asiakirjallisten tietojen pysyvälle säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä tietojärjestelmistä tuotettavan siirtokokonaisuuden muodostamisesta. SÄHKE2-normi on tietojärjestelmäriippumaton. Normi koskee valtionhallinnon ja kuntasektorin organisaatioita....
  HTML
 • ArchiMate

  ArchiMate on kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa käytettävä notaatiomalli. Sen käyttöä suositellaan KA-menetelmään liittyvissä JHS-kuvauksissa. (16.01.2012)
 • BPMN, Business Process Model and Notation

  BPMN on prosessinkuvauksen notaatiomalli. BPMN-notaatiota suositellaan käytettäväksi prosessien mallintamiseen kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvauksissa. (31.08.2011)
 • CLDR, Common Locale Data Repository

  CLDR täydentää Unicodea lokalisointimäärityksillä. (20.02.2013)
 • COBIT-malli

  COBIT tarjoaa viitekehyksen, joka perustuu kokoelmaan yleisiä ICT-prosesseja liiketoimintajohtajien, ICT-toimittajien ja auditoijien ymmärtämässä muodossa. ( 31.08.2011)