7. Uppföljning av utnyttjandet av information

Denna fas kan till exempel genomföras så här

Den person som främjar informationsdelning i organisationen

 • följer upp användningen av publicerade data och nyttan av användningen.
 • rapporterar om användningen av och nyttan med data. 

Uppföljning av användningen

I det här skedet beskrivs varför och hur organisationen kan följa upp användningsgraden för öppnat informationsmaterial.

Det finns inga officiella rekommendationer för uppföljning av användningsgraden för öppnat informationsmaterial.

Ofta ska investeringsbeslut i publikationer med öppna data motiveras med värdeskapande, dvs. nyttan av investeringen. Organisationen har också kunnat ställa upp kvantitativa mål i anslutning till detta. Det är viktigt att mäta fördelarna med öppna data så att de kan rapporteras och för på basis av dem kunna motivera investeringar i fortsättningen. 

Organisationer som redan öppnat information är ofta intresserade av hur mycket deras informationsmaterial har tittats på eller laddats ner i dataportalen. Det är viktigt att observera att uppgifterna om visning och nedladdning av informationsmaterial som publicerats i dataportalen eller i en annan webbtjänst inte berättar om huruvida informationsmaterialet egentligen har utnyttjats och hur. Men det kan ge en indikation på hur det öppna informationsmaterialet väcker intresse.

Det är svårt att mäta öppna data, men det är möjligt att mäta och bedöma omfattningen av användningen. Möjliga mätningsmetoder är till exempel statistik över filens visning och nedladdningar samt användningen av gränssnittets användningsstatistik. Dessutom kan man till exempel mäta mediesynligheten, antalet organisationer och applikationer som utnyttjar data. Information om användningen av öppna data kan samlas in till exempel med hjälp av medieuppföljning (nyckelord), enkätundersökningar och genom att erbjuda olika incitament för att berätta om användningen av data.

Exempel på mätmetoder

Delområde av mätningen Exempel på mätare
Nedladdningar Antal filer som laddats ner
Visningar Antal filer som bläddrats
Användning av gränssnittet Användarstatistik för gränssnittet
Uppföljning av utnyttjandet Medieuppföljning och tidningsartiklar
Uppföljning av utnyttjandet Antal organisationer som utnyttjar
Uppföljning av utnyttjandet Antal utnyttjande applikationer
Uppföljning av utnyttjandet Användning av data i hackathoner
Uppföljning av utnyttjandet Högskolornas kontakter
Respons Kontakter, antal, innehåll, bakgrundsorganisationer

Uppföljningen av användningen av publicerade data påverkas också av i vilken form data har publicerats. Det är möjligt att få olika statistiska uppgifter om hur data som publicerats i dynamiskt format, dvs. ofta som gränssnitt, används och det är relativt lätt att följa upp hur de används. Däremot är det svårare att följa upp användningen av statiska data, dvs. filer.

Publicering som fil

Statiska data laddas i allmänhet ner endast en gång, varefter användaren kan använda dem obegränsat. Nedladdningarna av statiska data berättar inte nödvändigtvis något om omfattningen av användningen av data eller om hur effektiv publiceringen av data är. Dessutom tillåter licenserna för öppna data vidaredelning av data, så även andra aktörer kan dela filer i sina egna tjänster. Till exempel kan ett enskilt medium ladda ner material en gång, utifrån vilket man gör en nyhet som sprids i flera medier. På så sätt kan en nedladdning ha stor effekt.

Publicering som gränssnitt

Det är möjligt att samla in analyser om användningen av gränssnitt som du kan utnyttja för att utveckla gränssnittet och eventuellt också för att förbättra datakvaliteten. Man kan använda olika program, som till exempel Google Analytics, för att sammanställa statistiken. Analyser kan samlas in till exempel om den allmänna användningsvolymen -och sätten för data, gränssnittsanrop och var användarna befinner sig. Om gränssnittet är bundet till en API-nyckel kan det användas för att urskilja dataanvändarna. API-nycklarna kan också delas anonymt, varvid användarna av informationen förblir anonyma och API-nyckeln inte försvagar öppenhetens grundprinciper.

Metoder för uppföljning av tjänsten avoindata.fi

Visnings- och nedladdningsgångerna för informationsmaterial som publicerats i tjänsten avoindata.fi visas öppet på sidan för varje datamaterial. På tjänstens Statistik-sida finns dessutom information till exempel om de populäraste datamaterialen. I tjänsten finns också ett applikationsgalleri som samlar in en helhetsbild av applikationer som utnyttjar öppna data, med betoning på statens öppna data. Dessutom använder tjänsten avoindata.fi medieuppföljning (sökord är bl.a. öppna data, hackathon).

Meteorologiska institutets uppföljningssätt

Meteorologiska institutet använder Spatineo Monitori för uppföljning av användningen (laddningsmängder, användargrupper). Dessutom pågår utvecklingen av en kontinuerlig lägesbild och en dashboard tillsammans med Spatineo. Användningen av öppna data har rapporterats i institutets Informationsbokslut. 

Uppföljning av fördelar

I det här skedet beskrivs hur organisationen kan följa upp fördelar av att använda öppnade informationsmaterial.

Det finns inga officiella rekommendationer för uppföljning av fördelar med den öppna informationen.

Det är omöjligt att exakt bedöma nyttan och effekterna av att öppna data, eftersom öppnandet har många indirekta fördelar som är svåra att mäta. Det finns inga etablerade bedömningsindikatorer för datagenomslagskraften, eftersom utvecklingen av forsknings- och mätmetoder bara har börjat.

I de organisationer som redan öppnat information har man strävat efter att efter öppnandet följa upp och mäta effekterna och effektiviteten av att data öppnas. 

Information om effektiviteten av öppna data kan fås till exempel genom att:

 • samla in statistik om hur ofta data laddas ner och i mån av möjlighet om användningsfall. 
 • följa upp hur data används i nya tjänster, innovationer och applikationer. 
 • samla in information om effekterna av data direkt från dem som utnyttjar den med hjälp av olika enkäter.
 • göra en kostnads-nyttoanalys av de ekonomiska fördelarna med att öppna data. Det är dock svårt att mäta det ekonomiska värdet av flera fördelar.
 • låta göra utredningar eller undersökningar i ämnet.

Vid bedömningen av konsekvenserna lönar det sig att beakta datalagrets hela livscykel samt konsekvenserna av öppnandet ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Genom att bedöma effekterna kan organisationen utveckla sin effektivitet, genomföra sitt offentliga uppdrag bättre och öka transparensen. Uppföljning.

Effektivitetsundersökning

Tjänsten data.europa.eu, som administreras av Europeiska kommissionen, genomför årligen undersökningen Open Data Maturity in Europe (på engelska), där de europeiska länderna jämförs utifrån effekterna av öppna data. 

Effekterna av öppna data på samhället bedöms med hjälp av fyra synvinklar:

 1. Politisk inverkan (political impact): Hur har öppna data ökat den offentliga förvaltningens effektivitet? Hur har förvaltningens transparens och ansvarsfullhet ökat?  Har öppna data använts som stöd för beslutsfattandet? Hur? Ordnas evenemang som stöd för kunskapsbaserat beslutsfattande? Hur har effektiviteten följts upp?
 2. Samhällelig inverkan (social impact): Har öppna data ökat demokratin och jämställdheten? Har det till exempel ökat minoriteternas deltagande i beslutsfattande och deras tillgång till förvaltningens tjänster? Stöds det civila samhällets verksamhet?
 3. Inverkan på miljön (environmental impact): Påverkar öppna data miljöns tillstånd? Och hållbar utveckling och cirkulär ekonomi? Hur har den utnyttjats som en del av resurseffektiviteten och miljöskyddet? 
 4. Ekonomisk inverkan (economic impact): Hurdant ekonomiskt värde skapar öppna data? Har värdet av öppna data utretts på nationell nivå? Har de ekonomiska fördelarna för förvaltningen utretts (under det gångna året)? Finns det annan forskning om effekterna av öppna data?

Mer information om effektivitetsundersökningen i tjänsten data.europa.eu (på engelska).

Exempel: Öppen miljöinformation

SYKE erbjuder öppen information för att bygga upp en hållbar miljö och ett hållbart samhälle. I SYKEs tjänst Öppen information finns material om bland annat yt- och grundvatten, Östersjön, miljöbelastning och störningsfaktorer, värdefulla naturmiljöer, markytan och den byggda miljön. Uppgifterna har i huvudsak producerats och samlats in av statens miljöförvaltnings ämbetsverk, i synnerhet SYKE och Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

SYKEs mål är att vara en föregångare i utvecklingen av miljöinformationens värdekedja. Öppna data tjänar detta strategiska mål. Som stöd för bedömningen av effektiviteten följs användningen av öppna data upp genom att årligen sammanställa uppgifter om antalet öppna gränssnitt och antalet nedladdningar av material.

Dessutom har SYKE gjort enkäter och enskilda intervjuer med användare av öppen information. Enkäterna kan till exempel ge en översiktlig bild av användarna av öppen miljöinformation, miljöteman som användarna är intresserade av och allmän information om materialens användningsändamål. Som användningsändamål för öppen miljöinformation nämns i enkäterna bl.a. olika uppgifter i anslutning till beslutsfattande och planering, forskning och utbildning, utredning av miljökvaliteten, påverkan i frågor i den egna närmiljön samt upprätthållande eller utvecklande av olika produkter och tjänster.

Exempel: Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet har genomfört en undersökning om effekterna av öppna data 2019.  Analysen har upplevts som nyttig och planen är att i fortsättningen göra motsvarande regelbundet. Resultaten av undersökningen har publicerats i Meteorologiska institutets Informationsbokslut 2020.

Undersökningar och utredningar om utnyttjande av öppna data

Turunen, S. & Ruokonen, T. 2018. Avoimen datan hyödyntäminen kuntasektorilla. (Utnyttjande av öppna data inom kommunsektorn). Ladda ner avoimen_datan_hyodyntaminen_kuntasektorilla.pdf-fil (på finska).

Herrala, Antti. 2018. Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (på engelska).

Muurinen, R. & Open Knowledge Finland. 2017. Liiketoimintaa avoimesta datasta.  100 tapauksen ajankohtaiskatsaus (pdf). (Affärsverksamhet utifrån öppna data. Aktualitetsöversikt över 100 fall).

Koski, H., Honkanen, M., Luukkonen, J., Pajarinen, M. & Ropponen, T. 2017. Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus​​​​​. (Utnyttjande av öppna data och dess effektivitet). Statsrådets publikation om utrednings- och forskningsverksamhet 40/2017. 

Koski, H. 2015. Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus​​​​​.(Den öppna informationens effektivitet - förundersökning). Finansministeriets publikationer.  

Kukkamäki, J., Mikkonen, A., Storm, I. & Mäntyva, M. 2020. Avoimen datan hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa​​​​​​. (Utnyttjande av öppna data i undervisning och forskning). I verket J. Kukkamäki & M. Tarkkala (red.), Avoin Häme. HAMK Unlimited Journal 25.8.2020.

Poikola, A., Kola, P. & Hintikka, K. A. 2010. Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen. (Offentliga data - introduktion till öppnandet av datalager). Kommunikationsministeriet. 

Verhulst, S. G. & Young, A. 2018. Open Data Demand. Toward an open data demand assessment and segmentation methodology (på engelska)

Ahonen-Rainio, P., Mäkelä J. & Virrantaus K. 2014. Menetelmä avoimen maastotiedon vaikuttavuuden arvioimiseksi (pdf). (Metod för att bedöma effekten av öppen terränginformation).

Muukkonen, M., Leppälä, S., Kauhanen-Simanainen, A. & Myllyniemi, N. 2022. Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset. .(Effekterna av avgiftsbelagda och avgiftsfria uppgifter inom den offentliga sektorn). Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2022:50.