9. Stöd till dem som utnyttjar informationen

Denna fas kan till exempel genomföras så här

Den person inom organisationen som främjar informationsdelning tillsammans med kommunikationsenheten

  • stöder dataanvändningen genom att erbjuda användarna enkla responskanaler,
  • samlar in respons från dem som utnyttjar data,
  • samarbetar med utvecklarna och
  • ordnar olika evenemang för att främja dataanvändningen, såsom hackathoner, där man utnyttjar de data som organisationen publicerat.

Stöd för användningen

I det här avsnittet beskrivs hurdant användarstöd organisationen kan erbjuda användarna av informationen och hur användarnöjdheten kan mätas.

Målet för organisationen som delar information är att användarna av information intresserar sig för informationen och börjar utnyttja den. Att enbart öppna information leder dock inte alltid till att informationen utnyttjas. För att öppnad information ska användas förutsätts

  • aktiv kommunikation om informationens existens
  • olika typer av stöd till användarna och
  • insamling av respons från användarna. 

Stöd till dataanvändarna och insamling av respons förbättrar interaktionen mellan organisationen och dataanvändarna och ökar sannolikt användningen av informationen. Responsen bidrar till exempel till att förbättra datakvaliteten och användbarheten.

Dataanvändarna måste kunna lita på att deras önskemål hörs och att data utvecklas användarorienterat. Därför är det bra om organisationerna förbereder sig på att svara på respons eller frågor från dem som använder informationen. Den utomstående responsens kvalitet och omfattning kan variera, men det lönar sig ändå att dra nytta av responsen – där kan också finnas värdefulla idéer.

Organisationen bör välja sådana responskanaler som är mest lämpliga för organisationen och dataanvändarna, med beaktande av organisationens resurser. I användarstödet kan man i mån av möjlighet utnyttja öppna responskanaler där alla kan se andras respons. Då kan alla dra nytta av responsen. Sådana kanaler underlättar skapandet av ett samfund med öppna data och främjar utnyttjandet av data. Samtidigt effektiviserar de arbetet, eftersom samma meddelanden och respons inte behöver besvaras flera gånger. 

Sätt att erbjuda användarstöd 

E-post 

E-post är en enkel respons- och stödkanal. Det är viktigt att se till att responsen besvaras tillräckligt snabbt och högklassigt. Det kan vara bra att skapa en egen e-postadress för organisationens öppna data, till exempel med formatet avoindata@[organisation].fi.

I tjänsten avoindata.fi kan du för varje öppnad datamängd ange en administratör vars e-postadress det är bra att ange som e-postadress för din organisations öppna data. Administratören ansvarar för datamängdens innehåll och den respons som tas emot om datamängden. Om dataanvändarna till exempel stöter på problem i användningen av datamängden kan de skicka ett meddelande till administratörens e-postadress som fastställts i datamängdens metadata. 

Diskussionsforum

Flera dataportaler erbjuder en diskussionsspalt bland annat för kommentarer om datamängder. Syftet med diskussionsforumen är att vara en enkel kanal för diskussioner mellan dem som öppnar och utnyttjar data. Alla kommentarer är offentliga, dvs. alla dataanvändare kan se varandras kommentarer och diskutera sinsemellan. Detta underlättar både administratörens och användarens arbete, eftersom samma frågor då inte behöver ställas på nytt eller besvaras flera gånger. I diskussionsforumet kan dataadministratören också berätta om ändringar i data.

Exempel på utnyttjande av öppen källkod

Ett av de effektivaste sätten att stöda användningen av information är att ge ett exempel på dataanvändning som genomförts med hjälp av öppen källkod. Den som använder programmeringsgränssnittet sparar ofta tid när ett exempel på användning av gränssnittet har publicerats som öppen källkod.

Exempel på användningen av gränssnitt

Om du publicerar dina data med hjälp av gränssnitt är det bra att erbjuda dem som utnyttjar data ett exempel på programmeringsgränssnittets funktion. Exemplet hjälper utvecklaren framåt även när dokumentationen är bristfällig. Genom att presentera hur gränssnitten fungerar för applikationsutvecklarna får du också respons om hur de fungerar och hjälp med att utveckla gränssnitten.

Övriga stödkanaler

Om stödbehovet är stort kan även telefonsupport vara till nytta. Kontaktuppgifterna ska vara lätta att hitta till exempel på organisationens webbplats, så att användarna lätt kan ta kontakt i problemsituationer. Om samma frågor ställs upprepade gånger kan det ibland vara nödvändigt att grunda en Vanliga frågor-del. 

Användbara mätmetoder

Röktest-intervju

I programtestningen används ett så kallat röktest i stora drag för att testa om programmet alls fungerar. På samma sätt kan data lämnas ut för granskning till utvecklaren, som snabbt kan säga om det är något grundläggande fel i publikationen. Då kan man snabbt korrigera enkla fel i publiceringsprocessen. Ofta lönar det sig också att röktesta en ny dataöppning med hjälp av dataanvändarna och be dem använda data på försök.

Mätning av användarnöjdheten

Det är bra om organisationen regelbundet mäter hur nöjda användarna är med de datamängder som organisationen delar, eftersom organisationen kan använda resultaten för att identifiera eventuella utvecklingsbehov. Samtidigt kan organisationen få information om hur den information de delar har utnyttjats.

Användarnöjdheten kan utredas till exempel genom att publicera en enkät i sociala medier där man frågar potentiella användare om vilken information de har utnyttjat, för vilket ändamål, hur ofta och om utnyttjandet har varit problemfritt. Om organisationen känner sina dataanvändare kan användarnöjdheten också utredas genom intervjuer.
 

Helsinki Region Infoshares enkäter om användarnöjdhet

Helsinki Region Infoshare har genomfört enkäter om användarnöjdhet med vilka man bland annat har frågat vad öppna data i HRI-tjänsten har använts till och i vilket format data helst skulle utnyttjas. Med hjälp av enkäten har HRI-tjänsten fått värdefull respons som beaktas i de fortsatta åtgärderna.  Bekanta dig med resultaten från HRI:s enkät om användarnöjdhet år 2021 (på finska).

Utvecklarsamarbete

I det här avsnittet beskrivs hur organisationen kan främja samarbetet med användarna av information och utvecklargemenskapen. Målet med samarbetet är att underlätta vidareutnyttjandet av information.

I bästa fall uppstår en utvecklingsgemenskap, ett nätverk eller ett ekosystem kring användningen av information, där olika aktörer stöder varandra. Det är bra om organisationen samarbetar intensivt med utvecklarna och i deras kanaler. Kommunikation om öppna datamängder och samarbetsmöjligheter i anslutning till dem sker ofta via flera kanaler och i vissa fall har budskapet spridits effektivt via informella nätverk och möten.

Samarbete med användargemenskapen kan också varar nödvändigt, eftersom behoven och kompetensen hos dem som använder informationen varierar. Till exempel kan en del av användarna ha behov av samarbete med dem som öppnar informationen, medan andra vill utnyttja informationen på egen hand. Samarbete kan främjas till exempel genom att ordna evenemang för dem som använder informationen eller genom att utse en gemenskapsansvarig i organisationen som samtalar och samarbetar med användargemenskapen

I fas 1 i verksamhetsmodellen beskrivs ekosystem och nätverk för öppen information.

Exempel på utvecklarsamarbete

Intresset för öppna data kan väckas till exempel med olika hackathoner. Utöver Hackathonerna vore det också bra att ordna mer långvarig verksamhet som stöder utnyttjandet av data, såsom utvecklarmöten kring aktuella teman.

Ultrahack och Junction-hackathoner

Ultrahack och Junction ordnades båda för första gången år 2016. Både Ultrahacks och Junctions evenemang har också ordnats i Finland. Utmaningar med öppna data har varit med i båda hackathonerna under flera år. Den totala summan av Ultrahacks olika priser var en miljon euro. Över 20 000 personer från 107 länder har deltagit i Junction. 

Läs mer om Ultrahack (på engelska).

Läs mer om Junction (på engelska).

Hack4OpenGLAM

Hack4OpenGLAM är en öppen kulturhackathon, ett evenemang där man skapar tillsammans och som främjar öppen tillgång till kulturarv. GLAM är en förkortning av de engelska orden Galleries, Libraries, Archives och Museums, dvs. gallerier, bibliotek, arkiv, museer. Evenemanget för samman innehållssamfund, GLAM-experter, förespråkare för öppet kulturarv, kreativa aktörer inom digitala medier samt utvecklare av verktyg och plattformar för att lära sig, arbeta och skapa tillsammans. Evenemanget ordnades första gången år 2020 som en del av Creative Commons Global Summit. AvoinGLAM, som samarbetar med Open Knowledge Finland, Creative Commons Finland och Wikimedia Finland, ordnade evenemanget även år 2021. Det lokala kreativitetsorienterade evenemanget blev en global succé.

Mer information om evenemanget Hack4OpenGLAM (på engelska)

Helsinki Region Infoshares utvecklarsamarbete

Öppna data utnyttjas av många aktörer och alla aktörer kan inte nödvändigtvis nås för dialog och samarbete. En del av användarna deltar dock aktivt till exempel genom att ge feedback om data och delta i evenemang med anknytning till öppna data. Användarna kan följa med kommunikationen om öppna data bland annat via nyhetsbrev eller sociala medier. 

Evenemang med anknytning till öppna data kan ordnas som traditionella närvaroevenemang eller virtuellt på olika plattformar. Fördelen med virtuella evenemang kan vara ökade möjligheter att delta och lättare arrangemang, medan diskussionen kan vara mer naturlig vid närvaroevenemang. 

HRI ordnar till exempel HRI Loves Developers-utvecklarträffar där det finns data om ett visst tema (antingen redan öppnade eller vars öppnande planeras). Mer information om HRI:s utvecklarsamarbete.  

HRI erbjuder också anvisningar för dem som utnyttjar och öppnar data.

Datademo-finansieringsförsök för utvecklare

År 2014 genomförde tjänsten Helsingfors Region Infoshare för huvudstadsregionens städer i samarbete med Open Knowledge Finland ry och Sitra en finansieringsmodell med namnet Datademo. I rapporten om Datademo-försöket (på finska, Google docs) beskrivs processen och dess resultat. Syftet med försöket var att inspirera utvecklare att skapa nya lösningsmodeller som på ett eller annat sätt främjar demokratin genom att utnyttja öppna data. I Datademo delades sammanlagt 48 000 euro ut för att förverkliga de bästa idéerna. Under året delades finansieringen ut via en transparent process till sammanlagt 24 olika förslag.