Ordlista

Denna begreppslista beskriver de viktigaste termerna och deras användningsändamål i samband med detta dokument, och begreppen på listan är inte nödvändigtvis allmängiltiga definitioner.

Aggregering
Med förgrovning/aggregering avses att informationen på basis av en eller flera faktorer omgrupperas till en grövre nivå. Informationen kan förgrovas på en allmän nivå (aggregeras) eller ändras till statistiskt format så att uppgifterna om en enskild person inte längre kan identifieras.

Anonymisering
Uppgifterna behandlas så att det inte längre är möjligt att direkt eller indirekt identifiera personerna. Identifikationsuppgifter kan till exempel raderas eller generaliseras till en sådan nivå att en enskild person inte längre kan identifieras. Identifikationsuppgifter är till exempel namn, adresser, telefonnummer eller personbeteckningar. 

Källa: Anonymisering på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.

Öppna data
Öppna data är maskinläsbar information i digitalt format som är fritt tillgänglig för alla för vilket ändamål som helst, förutsatt att dess ursprungliga källa anges. Öppna data kan vara till exempel folkräkningsuppgifter, kartuppgifter eller till och med platsinformation om bussar i realtid.

Öppen källkod
Öppen källkod (open source) innebär öppna produktions- och utvecklingsmetoder för datorprogram som gör det möjligt för användaren att bekanta sig med programmets källkod och anpassa den efter sina egna behov. Till principerna för öppen källkod hör också friheten att använda programmet för vilket ändamål som helst och att kopiera och sprida både den ursprungliga och den redigerade versionen.

Källa: Om öppen källkod i Wikipedia.

Öppet gränssnitt
Programmeringsgränssnitt vars alla egenskaper är offentliga och som kan användas utan begränsande villkor. Användningen av det öppna gränssnittet är avgiftsfritt och användaren behöver inte be om tillstånd av gränssnittets förvaltare eller på förhand berätta för vilket ändamål han eller hon ämnar använda gränssnittet. Gränssnittsbeskrivningen och dokumentationen för det öppna gränssnittet ska vara öppet tillgängliga för alla. Dessutom ska gränssnittet kunna testas.

Källä: avoinrajapinta.fi (på finska)

CKAN 
The Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) är ett informationshanteringssystem med öppen källkod som år 2007 publicerats och vidareutvecklats av frivilligorganisationen Open Knowledge Foundation. Systemet är särskilt avsett för publicering och sökning av öppna data. Se datakatalog.

Källa: CKAN-programmets webbplats (på engelska).

Creative Commons
Creative Commons är en icke-kommersiell organisation som främjar kreativitet och informationsdelning. CC-licenser är ett standardiserat och internationellt känt sätt att bevilja rättigheter bland annat för utnyttjande, vidareförädling och delning av data.

Källa: Creative Commons webbsidor. ​​​​​

Data
Med data avses digitalt lagrad potentiell information bestående av tecken och symboler som kan läsas maskinellt och som till exempel kan bilda dokument, databaser och audioinspelningar. Data kan uppfattas som en råvara och genom att förädla den uppstår betydelsefull information.

Källa: P2PU:s kurs öppen kulturdata (på finska).

Datakatalogi
En datakatalog är ett strukturerat metadataregister där metadata från material som innehas av flera offentliga organisationer förenas. Datakataloger kan vara: 

  1. nationella (t.ex. avoindata.fi och data.gov.uk), 
  2. regionala (Washington D.C. eller Helsinki Region Infoshare),  
  3. upprätthållna av städerna (San Francisco och Tammerfors), 
  4. upprätthållna av privata aktörer (Sunlight Foundation - National datacatalog). 

Källa: Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen. (Offentliga data - introduktion till öppnandet av datalager) 

Genomsökning
Med genomsökning avses automatisk genomsökning av data från olika webbplatser till ett ställe; såsom avoindata.fi. Avoindata.fi genomsöker till exempel Metadatakatalogen, varvid materialet i Metadatakatalogen även finns uppdaterat på avoindata.fi. Genomsökningen gör det även lättare att hitta data i och med att det är möjligt att söka data centraliserat på en plats, istället för på flera olika webbplatser. 

Information
Med information avses till exempel text eller bitsträng som har utarbetats för att beskriva ett visst tillstånd. Ju noggrannare informationen beskriver situationen, desto större är informationsinnehållet. Information förädlas från data.

Källa: Information från Vetenskapstermbanken i Finland (på finska).

Maskinläsbarhet
Informationsinnehållet är strukturerat så att datorn kan bearbeta innehållet.

Källa: Vetenskapstermbanken i Finland maskinläsbarhet (på finska).

Användarvillkor 
Villkor som gäller utnyttjandet av ett objekt som skyddas av immateriell rätt, dataskydd eller annan rätt.

Källa: Finto användarvillkor.​​​​​

Licens
Licens är ett avtal som beskriver användarvillkoren för innehållet. Licens kallas också användningstillstånd. Syftet med licensen är att förtydliga och underlätta vidareutnyttjandet av informationen.  

Metadata
Data om materialets kontext, innehåll eller struktur som styr och dokumenterar materialets användning och hantering.

Källa: Finto Metadata.

Programmeringsgränssnitt
Programmeringsgränssnittet (på engelska Application Programming Interface, API) är ett dokumenterat tekniskt gränssnitt som gör det möjligt för programvara, applikationer eller system att utbyta information eller funktioner sinsemellan.

Källa: Application Programming Interfaces in Governments: Why, what and how (på engelska).

Mina data
Mina data (på engelska MyData) är principen för hantering och behandling av personuppgifter, enligt vilken människor ska ha möjlighet att hantera, utnyttja och överlåta personuppgifter som samlas in om dem (t.ex. hälsouppgifter, energiuppgifter eller inköpsuppgifter). Mina data är inte öppna data.

Källa: My data - johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen.(My data - en introduktion till människocentrerat utnyttjande av personuppgifter)

Pseudonymisering
Pseudonymisering innebär att personuppgifter behandlas så att de inte kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter.

Rådata
Rådata är maskinläsbara data som i allmänhet inte omfattas av immateriella rättigheter.  

Ledning genom information
Ett delområde inom linformationsledning som siktar på kunskapsbaserat beslutsfattande och möjliggörande av det.

Källa: Finto ledning genom information.

Tiedon johtaminen
Delområde inom informationsledning med syfte att upprätthålla och utveckla förutsättningar för att utnyttja information genom informationshantering, styrning av informationsflöden och uppföljning av informationens kvalitet.

Källa: Finto ledning av information.​​​

Informationshantering
Ordnande av informationsprocesser på så sätt att man i mån av möjlighet kan säkerställa att viss information behålls tillgänglig och kan hittas och utnyttjas under hela dess livslängd

Källa: Finto informationshantering.​​​​​

Filformat 
Filformat där data sparas. Anger format, d.v.s. struktur, för att spara en fil som sparats på datorn. Exempel: CSV, XML.

Källa: Om filformat i Wikipedia (på finska)

Uppgift
Uppgift är sanningsenlig och motiverad information som mottagaren har gett betydelse. En uppgift förädlas från information.

Källa: Termipankki tieto (på finska).

Informationsmaterial
Informationsmaterial är en identifierbar samling information.

Källa: Termipankki datamängd (på finska).

Informationsledning
Ledning som främjar organisationens förmåga att skapa mervärde genom information och kompetens

Källa: Finto informationsledning.

Informationssystem
Ett helhetsarrangemang som består av databehandlingsutrustning, programvara och annan databehandling,

Källa: Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Informationsredovisning
Rapport som används som stöd för informationsledning och som beskriver informationsbehandlingen och -hanteringen inom en organisation

Källa: Finto informationsredovisning.

Informationsresurs
Informationsmaterial som omfattar logiskt eller fysiskt sammanhängande uppgifter och som skapats för ett visst ändamål

Källa: Finto informationsresurs

WFS-gränssnittet 
WFS (Web Feature Service) är en standardiserad teknik som är oberoende av programvara, och ett gränssnitt via vilket geodatamaterial kan delas ut till användarna i vektorformat, vanligtvis uppdaterat.

Källa: Ohje WFS-rajapinnan käyttöön (pdf). (Instruktion för användning av WFS-gränssnittet).

WMS-gränssnittet 
WMS (Web Map Service) är ett standardiserat gränssnitt som är oberoende av programvara och via vilket geodatamaterial kan delas ut till användarna i form av bilder (rasterformat, även en vektorbaserad svg-fil är möjlig). När kartorna används via WMS-tjänsten är de i allmänhet uppdaterade. De kan utnyttjas till exempel som bakgrundskartor i geodataprogram.

Källa: Helsingin WMS-katselupalvelun kuvaus (pdf). (Beskrivning av Helsingfors WMS-visningstjänst).

Interoperabilitet
Förmågan hos informationssystem, processer och aktörer som berör en verksamhet att fungera och kommunicera sinsemellan på så sätt eller i sådan omfattning att de rutinmässigt kan använda och förstå varandras information.

Källa: Finto interoperabilitet.