Ordlista

I denna ordlista hittar du de viktigaste termerna i verksamhetsmodellen för datadelning och deras användningsändamål. Definitionerna är inte nödvändigtvis allmängiltiga.

Aggregering
fi Aggregointi
en Aggregation

Aggregering är en statistisk metod som innebär att uppgifter samkörs och summeras. Aggregerade uppgifter beskriver en grupp personer i stället för en enskild person. Uppgifterna om grupperna av personer har utformats så att enskilda individer inte kan identifieras.

Källa: findata.fi

Anonymisering
fi Anonymisointi
en Anonymisation

Uppgifterna behandlas så att det inte längre är möjligt att direkt eller indirekt identifiera personerna. Identifikationsuppgifter kan till exempel raderas eller generaliseras till en sådan nivå att en enskild person inte längre kan identifieras. Identifikationsuppgifter är till exempel namn, adresser, telefonnummer eller personbeteckningar.

Källa: tietosuoja.fi

Öppna data
fi Avoin data
en Open data

Öppna data är maskinläsbar information som kan användas, bearbetas och delas av vem som helst för vilket ändamål som helst, även kommersiellt. Öppna data licensieras med en öppen licens som fastställer användarvillkoren. Öppna data kan vara till exempel folkräkningsuppgifter, kartuppgifter eller platsinformation om bussar i realtid.

Öppen källkod
fi Avoin lähdekoodi
en Open source

Ett sätt att utveckla och dela datorprogram där användaren fritt får använda, kopiera, ändra och distribuera programmet. I den öppna utvecklingsmodellen för programvara kan både idéer och genomföranden ses och utnyttjas av alla.

Källa: Vetenskapstermbanken i Finland: öppen källkod

Öppet gränssnitt
fi Avoin rajapinta
en Open API

Programmeringsgränssnitt vars alla egenskaper är offentliga och som kan användas utan begränsande villkor. Användningen av det öppna gränssnittet är avgiftsfritt och användaren behöver inte be om tillstånd av gränssnittets förvaltare eller på förhand berätta för vilket ändamål han eller hon ämnar använda gränssnittet. Gränssnittsbeskrivningen och dokumentationen för det öppna gränssnittet ska vara öppet tillgängliga för alla. Dessutom ska gränssnittet kunna testas.

Källa: avoinrajapinta.fi

CKAN 
fi CKAN
en CKAN

The Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) är ett informationshanteringssystem med öppen källkod som år 2007 publicerats och vidareutvecklats av frivilligorganisationen Open Knowledge Foundation. Systemet är särskilt avsett för publicering och sökning av öppna data. Se datakatalog.

Källa: CKAN-programmets webbplats (på engelska)

Creative Commons
fi Creative Commons
en Creative Commons

Creative Commons är en icke-kommersiell organisation som främjar kreativitet och informationsdelning. CC-licenser är ett standardiserat och internationellt känt sätt att bevilja rättigheter bland annat för utnyttjande, vidareförädling och delning av data.

Källa: Creative Commons webbsidor

Data
fi Data
en Data

Information i en form som kan läsas, kommuniceras eller behandlas maskinellt. 
På allmänspråk är det ofta ingen tydlig skillnad mellan användningen av orden data, information (eng. information) och kunskap (eng- knowledge). Ordet kunskap kan också hänvisa till data och information.

Källa: Tietotekniikan termitalkoot:data

Datakatalog
fi Datakatalogi
en Data catalogue

En datakatalog är ett strukturerat metadataregister där metadata från material som innehas av flera offentliga organisationer förenas. Datakataloger kan vara: 
1) nationella (t.ex. Öppnadata och data.gov.uk), 
2) regionala (Washington D.C. eller Helsinki Region Infoshare),  
3) upprätthållna av städerna (San Francisco och Tammerfors), 
4) upprätthållna av privata aktörer (Sunlight Foundation - National datacatalog).

Källa: Offentliga data - introduktion till öppnandet av informationsresurser (på finska)

Skördning
fi Skördning
en Harvesting

Med skördning avses automatisk insamling av data från olika webbplatser till ett ställe, såsom tjänsten Öppnadata. Öppnadata skördar till exempel från Metadatakatalogen, varvid materialet i Metadatakatalogen automatiskt finns uppdaterat även på Öppnadata. Skördningen gör det också lättare att hitta data i och med att det är möjligt att söka data centraliserat på en plats, istället för på många olika webbplatser.

Information
fi Information
en Information

Med information avses data, vars innebörd kan tolkas och förädlas till kunskap.

Källa: Finto: information

Maskinläsbarhet
fi Koneluettavuus
en Machine readability

Informationsinnehållet är strukturerat så att datorn kan bearbeta innehållet.

Källa: Vetenskapstermbanken i Finland: maskinläsbarhet

Användarvillkor 
fi Käyttöehdot
en Terms of use

Villkor som gäller utnyttjandet av ett objekt som skyddas av immateriell rätt, dataskydd eller annan rätt.

Källa: Finto: användarvillkor

Licens
fi Lisenssi
en Licence

Licens är ett avtal som beskriver användarvillkoren för innehållet. Licens kallas också användningstillstånd. Syftet med licensen är att förtydliga och underlätta vidareutnyttjandet av informationen.  

Metadata
fi Metatieto
en Metadata

Data om materialets kontext, innehåll eller struktur som styr och dokumenterar materialets användning och hantering.

Källa: Finto: Metadata

Programmeringsgränssnitt
fi Ohjelmointirajapinta
en Application programming interface

Standardenlig praxis eller kontaktpunkt som gör det möjligt att överföra data mellan enheter, program eller användare. Ett gränssnitt mellan två enheter kan till exempel utgöras av en fysisk anslutning och de specifikationer som krävs för dataöverföringen. Användargränssnittet utgör gränssnittet mellan programmet och användaren. API (application program interface), dvs. programmeringsgränssnittet, bildar ett gränssnitt mellan två program, till exempel ett operativsystem och en applikation, och tillhandahåller färdiga tjänster som underlättar programmerarens arbete.

Källa: TEPA-termbank: programmeringsgränssnitt

MyData
fi Omadata
en MyData

Data om en person som personen själv kan administrera och utnyttja. MyData kan till exempel vara uppgifter om hälsa och välbefinnande som en person sparar om sig själv eller sin familj, såsom information om vaccinationer, läkarbesök, laboratorieundersökningar och motionsprestationer.

Källa: TEPA-termbank: MyData

Pseudonymisering
fi Pseudonymisointi
en Pseudonymisation

Pseudonymisering innebär att personuppgifter behandlas så att de inte kan kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter.

Rådata
fi Raakadata
en Raw data

Med rådata avses data (maskinläsbara uppgifter) som inte har behandlats eller redigerats i ett visst databehandlingsskede.

Källa: Finto: rådata

Ekosystem för datadelning
fi Tiedon jakamisen ekosysteemi
en Data sharing ecosystem

Med ekosystem för datadelning avses ett nätverk som bildas av organisationer som delar information och instanser som utnyttjar delad information. Detta nätverk omfattar alla aktörer och system som deltar i att dela, administrera och utnyttja information.

Ledning genom information
fi Tiedolla johtaminen
en Knowledge based management
Ett delområde inom informationsledning som siktar på kunskapsbaserat beslutsfattande och möjliggörande av det.

Källa: Finto: ledning genom information

Informationshantering
fi Tiedonhallinta
en Data management

Ordnande av informationsprocesser på så sätt att man i mån av möjlighet kan säkerställa att viss information behålls tillgänglig och kan hittas och utnyttjas under hela dess livslängd

Källa: Finto: informationshantering

Kunskap
fi Tieto
en Knowledge

En motiverad, sann övertygelse. Förstådd och internaliserad information.

Källa: Vetenskapstermbanken i Finland: Clean Energy Research:knowledge

Datamängd
fi Tietoaineisto
en Dataset

En helhet som bildas av datamedier och data som lagrats i dem. Datamängden kan vara i både elektronisk form och pappersform.

Källa: Termipankki: datamängd

Informationsledning
fi Tietojohtaminen
en Knowledge management

Ledning som främjar organisationens förmåga att skapa mervärde genom information och kompetens

Källa: Finto: informationsledning

Informationssystem
fi Tietojärjestelmä
en Information system

Med informationssystem avses ett helhetsarrangemang som består av databehandlingsutrustning, programvara och annan databehandling.

Källa: Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Informationsredovisning
fi Tietotilinpäätös
en Data balance sheet

Rapport som används som stöd för informationsledning och som beskriver informationsbehandlingen och -hanteringen inom en organisation.

Källa: Finto: informationsredovisning

Informationsresurs
fi Tietovaranto
en Information resource

Datamaterial eller en samling av datamaterial som omfattar logiskt eller fysiskt sammanhängande uppgifter och som skapats för ett visst ändamål.

Källa: Finto: informationsresurs

Interoperabilitet
fi Yhteentoimivuus
en Interoperability

Förmågan hos informationssystem, processer och aktörer som berör en verksamhet att fungera och kommunicera sinsemellan på så sätt eller i sådan omfattning att de rutinmässigt kan använda och förstå varandras information.

Källa: Finto: interoperabilitet